Ukubeletha Kwemfarigi

©Glenneis Kriel
Ukukhetha imetheriyali yemfarigi ezirhona ukubeletha, isibonelo ukungezelela amaputwani, ukwenza ngcono ikhwalithi yenyama kanye nokutlhogeka kokudla kwenlwane. Iimfarigi ezisikazi kanye neziduna ukwenza ngcono umhlambi kufanele zibe nepilo, zakheke kuhle zibe sebujameni obuhle, zingahlobani begodu zibe nomnyaka omuhle.

Zepilo Zefarigi

Iinlwane ezibelethako kufanele zibe nepilo. Njeke qala amatjhwayo wokugulwa kanye nakungenwa mapharasayidi ngaphambi kokuthenga ifuyo etja ozoyifaka emhlambini wakho. Ifarigi enepilo, ngokuya ngokwe-manual ye-South African Pork Producers Organisation’s Pigs for profit manual, kufanele iphefumule kuhle, ingakhohleli, ingathimuli, ingarharhazi, ingaphumi namathimila. Kufanele ibe noboya obuphazimakp, engazinghwayi khulu, nanyana ibe nenlonda, namatjhatjhazi kanye nezinto ezimila emzimbeni yazo.
Kungcono ukuthenga ifuyo ebathengisini abathembekileko, kodwana nange uzoyithenga efandisini qiniseka bona uyazi bona ivelaphi ifuyo leyo begodu bawa udorhodere wenlwane akunikele isitifikeyidi sayo. Iimfarigi eziduna ezabelwana hlangana kwabafuyi zithwele ubungozi bokufakelana ngamalwelwe athathelana ngokomseme namanye amalwelwe, njeke qiniseka bona iimfarigi ezidunezo aziguli ngaphambi kokobana uzisebenzise emhlambinakho.
Iimfarigi eziduna kanye nezisikazi ezisandu ukuthengwa kufanele zibekwe zihlukaniswe nalezo ezimsemhlambini wakade isikhathi okungasenani okungaba zimveke ezine. Ngeskhathesi iinlwane kufanele zihlolelwe amalwelwe, zilatjhwe ama-parasayidi ukukhandela amapharasayidi amatjha ekungeneni uhlambini begodu zigonywe nangekutlhogakala.

Umzimba Wazo

©Media 5 Photography on behalf of PIC in South Africa
Iimfarigi akukafaneli bona zibe nokungakheki kuhle emzimbeni. Ngokuya ngokwe-Pigs for Profit, iimfarigi ezisikazi ezikhethwelwe ukubeletha kufane ziqine zibenemigogodlha eqinileko kanye neenyawo eziqondileko. Nange zibhalelwa kukhamba ekukafaneli bona zimithe.
Iimfarigi eziduna kufanale zibe namasende akheke kuhle begodu zithabe nazibona esikazi elungele ukuya emsemeni. Esikazi kufanele ibe nenkome ezilisumi ezihlukene kuhle, lokha ezinye zinalisumi nane. Iimfarigi ezisikazi kufanele zibe nemizimba etjhingelako ezokurhona ukuthwala umbungu.

Yini i-Inbreeding

©National Pork Board and the Pork Checkoff, Des Moines, IA, USA.
I-inbreeding yenzeka lokha iinlwane ezihlobene khulu ekufana nezelamanako nanyana ababelethi nabentwana zihlangana ngokomseme. Akungezeleli kwaphela ubungozi bokudlulisela amasotja nagakajayeleki ebantwaneni bazo, kodwana nokobana zingakhiqizi kuhle.
Ihlangano ye-Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) iphakamisa bona kuhlangane ngokomseme kwaphela iimfarigi eziduna ezimsulwa kanye nalezo ezisikazi. Kufanele zingabi nabezimu abafanako okungasenani enzukulwaneni ezine ezilandelanako. Abakhiqizi kufanele babeke amarekhodi wemindeni emaplasinabo batjheje bona bangathengi iimfarigi eziduna ezingahlobani nelayini eliseplasini labo.

Ubujamo Bomzimba

©National Pork Board and the Pork Checkoff, Des Moines, IA, USA
Nange ungabona amathambo ngaphasi kwesikhumba, ekufana nemahipisini, emahlombe, ambanjeni kanye nemgogodlheni kutjho bona Ifarigi leyo yonde khulu. Ifarigi enone khulu ngeze yarhona ukumitha begodu ingaba nemiraro yenyawo.

Ubudala

Ubudala besilwane kufanele butjhejwe, ngombana bonomthelela wokobana sizokubeletha njani. Iimfarigi eziduna zivamise ukufywa zize zibe neminyaka emithathu, lokha ezisikazi zibulawa lokha amaputwanazo nasele akhulile sele amile amabele, nalokha sele zirhona ukuya emsemeni nezinye, nazibhalelwa kumitha, umbhungu wazo urhululeka nanyana lokha nazibeletha amaputwana afileko nanyana zibeletha ngaphambi kwesikhathi.

Translated by Busisiwe Prudance Skhosana

Choosing a Pig Breed

Lokha nawuthoma iplasi lemfarigi, utlhoga ukukhetha umhlobo wemfarigi ofanelana neleveli yerhono lakho kanye nokuzitlhogomela. Ngokuya kwehlangano ye-Pigs for Profit yaka- Drs...more

Different Pig Breeds

Ngombana akunamhlobo omuhle ngokupheleleko wesilwane begodu isilwane ngasinye sinamandla ahlukileko kanye nokuqina okuhlukileko, ukukhetha umhlobo wenlwane...more

More Pig Breeds

I-Kolbroek mhlobo wefarigi yendabuko yeSewula Africa. Kunemibono eyahlukeneko ngokobana ivelaphi nokobana ilithole njani ibizo layo, ngombana ibizo layo litlhadlhula...more