Kunakekela Sitjalo se Hop Lesikhulako

© Chris Daly
Ngalesinye sikhatsi nase uhlanyele sitjalo setimphandze letinemacembe, titjalo leticancako titovela kusuka phansi emhlabatsini. eMahops akhula ngekucanca (ahlukile kumivini ngekutsi icanca ngekuvela kwayo, hhayi ngekusebentisa luhlanga lolusandingilizi noma lokumunyako) lekudzinga kutsi kulungiselelwe kuya esikhaleni lesiya etulu naphansi. Nasetilungiselelwe tagegeleta loluhlanga noma intsambo lelukiwe yehop atocala kuhluma ngendlela lebuyela emuva ngekwawo. Titjalo leticancako letine kuya kuletisitfupha letiphilile tingakhula kusuka kusinye sitjalo/imphandze lenemacembe.
Naka sitjalo sakho kuze ubenesiciniseko kutsi kute kulimala noma bulula kulokuvelako. Ungavumeli titjalo takho leticancako kutsi tishilwane ngoba loku kutokhulisa kugcwala lokutokwenta kutsi kubekhona kulimala kanye nekuphila ngemacembu. Hlola emacembe njalonjalo kubuka umuhlwa noma imphuph lemhlophe bese ubuka imihlwa lefana netilwanyana letincane letimunya ijusi etitjalweni.
Hlola umhlabatsi lokusitjalo sakho bese ususa lukhula kanye naloko lokusele nakubulawa lokunye loko kutovala kuhluma. kufuna uphindze ugcine lomhlabatsi ufutfumele, nomakunjalo, kumele ucaphele unganiseli kakhulu letitjalo. Nisela titjalo takho ekuseni kwentela kuvumela lamacembe kutsi ome/aphompe ngekuhamba kwelisuku. Kungaba kuhlola nje kwentela koma lokudzingekako. Kunakekela sitjalo sakho kumcoka njengoba tinkinga tibonakala kusacala kulula kutilungisa.

Indlela Yekunakekela Sitjalo se Hops

©Chris Daly
Uma sitjalo lesicancako sivela emhlabatsini ngulapho ke kufuna ucale kunakekela sitjalo sakho semahops. Titjalo tekucanca tilungele kulungiselelwa nasetimasentimitha lalishumi nesihlanu kuya etulu. Tingalungiselelwa ngekutsi tishwilane ngesineke ehlangeni noma entsanjeni lelukiwe. Loku kudzinga kwentiwa emalanga/tinsuku letimbalwa, ngemuva kwaloko letitjalo tekucanca titocala kuhluma ngendlela leya emuva ngekwato futsi tingagadvwa njalonjalo.
Nasisakhula lesitjalo kumcoka kususa loko lokuvelako lokulimele noma lokulula. Ngesikhatsi lama hops akhula tinyanga letimbalwa kuyindlela lekahle kuncutsa lamacembe langetulu kwemasentimitha lamashumi lasitfupha alesitjalo kwentela kuvikela kulimala kumagciwane noma kumuhlwa. Unganisela uphindze unike kudla (umcuba/ kuvundzisa) titjalo temahops akho njalonjalo, kushiyane ngekutsi yini lokudzingekako. Susa lonkhe lukhula naloko lokusele nawususa lokungadzingeki kulomhlabatsi lokulesitjalo.
Nawobona intfo leyimphuphu lemhlophe ngetulu kwalamacembe, wancutse ngekushesha bese uyawasusa ngaphandle kwelibala lakho. Ungasebentisa umutsi wendalo kwentela kuvikela imuhlwa kanye naletinye tilwanyana letincane letiphazamisa inhlanyelo yakho. Nakekela inhlanyelo yakho ngekulandzelana kuze kubengulapho emahops asalungele kuvunwa ngesikhatsi lesisekupheleni.

Kuvunwa kwe maHops

©Chris Daly
Sikhatsi sekuvuna inhlanyelo yakho sitohluka kushiyane ngendzawo yakho kanye nesikhatsi, nomakunjalo kuvuna kuvame kwenteka ngesikhatsi sasehlobo eNingizimu Afrika. Kumele uhlole emacembe esitjalo sakho njengendlela yekubona kutsi kulungele kutsi kungavunwa.
Uma emacembe emnayni wehop acala kubansundvu kanye nekubangatsi liphepha ngasemakoneni kusho kutsi lamahops asalungele kuvunwa. Kuze ubenesiciniseko, ungagamula lomnyani wehop kutsi uvuleke. Lamanti elupulin lasemkhatsini (sihloko) kumele sibemtfubi futsi sinambutele. Tsatsa lamahops lasalungile ushiye ngemuva lawo langakalungi. Yiba nesiciniseko kutsi awuvuni lamahops lasengakavutfwa ngoba loku kutolimata litfuba lawo phindze kulimate sinongo salobhiya. Kuze uvune lamahops, vele ushwile lesinyani sehop usisuse lapho sivela khona.

Komisa emaHops Kwentela Kuwasebentisa

©Chris Daly.
Nasewuvune inhlanyelo yemahops udzinga kuwomisa khona utowasebentisa. Beka lamahops lavutsiwe endzaweni lengetulu lelinganako. Yiba nesiciniseko kutsi alele ngendlela yinye leshonako futsi akabheki elangeni. Nakasoma, wagucule ubenesicinisko kutsi omile tindzawo tonkhe. Lenandlela kumele ichutjekiswe kuze kubengulapho lamahops asome khon-ngulesikhatsi lapho loluhlanga lolungekhatsi lucala kwenela lutsi lungaphuka hhayi kutsi lugobane. Lamahops lomisiwe angabese agcinwa kumgcoma locinisiwe kahle kundzawo lebandzakakhulu kuze kubesikhatsi lapho ufuna kuwasebentisa khona.

Tindlela Letinye Letisetjentiswa kumaHops Ngaphandle kwa Bhiya

©Chris Daly
eMahops atiwa ngekutsi asetjentiswa ekwakheni bhiya, nomakunjalo angasetjentiselwa letinye tintfo. iHop isetjentiswa emitsini leminingi kanye nakumitsi leminye yemvelo kwentela kunciphisa sifo sekungalali kahle, inciphisa kwetfuka phindze ingumutsi nawucumbile kunaletinye tintfo. Lucwalingo lwentiwa nawufuna kuciniseka kutsi angasetjentiswa kunciphisa buhlungu nawusesikhatsini kanye netimphawu tekukhula.

Ngekungeta ngekusetjentiswa kwawo njengesivelelo kubhiya, emahops ngalesinye sikhatsi asetjentiswa njengesinongo ekudleni kwetinongo lokuningi lokwehlukene kanye nemakha endalo futsi angahlanganiswa abe liphepha.

Translated by Phindile Malotana