Ukutlhogonyelwa Kwentjalo ze-hop Ezikhulako

© Chris Daly
Ngemva kwesikhathi utjale umrabhu we-hop, kuzokuvela iziqu zayo ehlabathini. Ama-hop amila eziqwini begodu zitlhoga ukuthwasiswa kobana zijame rwe. Nasele zithwasisiwe kobana zigibele i-hop twine zizokuthoma ukuzigibelela i-hop twine ngendlela ozithwasise ngayo zizodwa. Emrajini munye kumila iziqu ezisithandathu ukuya kwezine.

Qala istjalo sakho uqiniseke bona asikonakali. Ungavumeli bona iziqu zakho zirarane ngombana lokhu kuzokurholela ekutheni zonakale. Qala amakari ngaso soke isikhathi ukobana akanayo ipuyera emhlophe nokobana akananunwana ezifana ne-aphid.

Hlola ihlabathi erondo ezombeleze istjalo sakho ususe ikhula kanye namanye amatje angenza bona singakhuli kuhle. Ihlabathi ayihlale imanzi, nanyana kunjalo tjheja ungayitheleleli khulu. Thelelela istjalo sakho ekuseni ukwenzela bona amakari ome emini. Kutlhogeka bona uqale bona asikomi kwaphela nakutlhogakalako.

Ukutlhogomela istjalo sakho kuqakathekile ngombana imiraro ebanjwe msinya kulula ukuyilungisa.

Uzitlhogomela njani Iintjalo ze-Hop

©Chris Daly
Lokha iziqu zestjalo nazimilako ehlabathini kutjho khona bona sele kusikhathi sokobana uthome ukutlhogomela iintjalo zakho ze-hop. Iziqu zesivini se-hop sele zilungele ukuthwasiswa lokha nasele zikhule zabz nobude obuyi-15 cm. Zingathwasiswaa ngokobana ziphuthelwe ku-hop twine. Lokhu kutlhoga ukwenziwa amalangana, ngemva kwalokho iziqwezo zizokuthoma ukukhula - anticlockwise ngokwazo begodu zingahlolwa ngaso soke isikhathi.

Lokha isitjalo nasikhulako kuqakathkile ukususa iziqu ezonakeleko. Nasele i-hop isele inenyanga itjaliwe kumbono omuhle ukuthrima amakari ngaphasi estjalweni nge-60 cm ukukhanela ukobana istjalo soniwe zinuwana kanye nenkowani. Ungathelelela bewu vundise istjalo nhesinye isikhathi, okuzokuya ngokobana kutlhogeka kangangani. Susa loke ikhula kanye namatje azombeleze ihlabathi.

Nange utjheja ipuyera emhlophe engaphasi kwamanye amakari, wasuse amakari anayo layo khonokho uwalahlele ngaphandle kwejarida. Ungasebenzisa isibulali senunwana semvelo ukulawula i-aphid kanye nezinye iinunwana eziphazamisa iintjalo.

Tjheja iintjalo zakho ngaso soke isikhathi aze alunge amathuthumbo we-hop lada ehlobo.

Ukuvuna ama-Hop

©Chris Daly
Isikhathi sokuvuna ama-hop siyahluka siya ngokobani uwatjalephi nokobana uwatjale ngasiphi isikhathi sonyaka ekuvamise ukobana eSewula Africa atjalwe ehlobo. Kufanele uhlole amakari westjalo ukobana sele alungele ukuvunwa na.

Lokha amakari egiqeni le-hop athoma ukutjhuguluka umbala abe nzotho abe anga imbapiri emphetweni vane kutjh bona i-hop sele ilungele ukungavunwa. Ukuqiniseka, ungaphula isigaqa se-hop nanyana usivule. I-The lupulin ephakathi kufanele ibe sarulana ngombala inamathele. Khetha i-hop esele ilungile ngaphambi utjhiye engakavuthwa. Qiniseka bona awuvuni I-hop ngaphambi kokobana ivuthwe ngombana lokho kuzokwenza bona ibhiya linganambitheki kamnandi.

Ukuvuna ama-hop songa igiqa lawo esiqwini.

Ukonyiswa kwe-Hop Ezokusetjenziswa

©Chris Daly
Ngemva kokukha ama-hop avuniweko utlhoga ukuwomisa. Beka ama-hop onyisiweko endaweni espara. Qiniseka bona uwuwabeki elangeni. Lokha nakomako, waphendule ukuqiniseka bona ome mahlangothi woke. Ragela phambili ngokwenza njalo aze ome kere - okwenzeka ngokobana isiqu siphuke nanyana sigobeke msinya. I-Hob eyomileko ingabekwa esimumathini esingangenwa mumoya esiqandisini kuze kufike iskhathi lapha ufisa ukuwasebenzisa khona.

Iindlela ezinye Zokusetjenziswa kwe-Hop Ngaphandle Kokwenza iBhiya

©Chris Daly
Amathuthumbo we-hop aziwa ngokobana asetjenziselwa ukwenza ibhiya, nanyana kunjalo kwenziwa nangawo ezinye izinto.

Ama-hop asetjenziswa enhlanhleni ezithize kanye nenhlahleni zesintu ukwelapha ukuphelelwa buthongo, ukuphungula ukungahlaliseki begodu arhelebha ekugayeni ukudla hlangana kwezinye isinto. Irhubhululo lenziwe ukuhlola bona angasetjenziswa ukupholisa amatjhwayo wokungayi eskhathini kubomma abadala.

Ukungezelela ekusetjenzisweni njengesithako sebhiya, ama-hop ngesinye isikhathi asetjenziswa njengesithako esifakwa kumaresibhu kokunye ukudla nezintweni zokuzesa amakhwaphwa.

Translated by Lizzy Shongwe