Kunakekela iCantaloupe

© Louise Brodie

Kushintja Lokuhlanyelwe

Kuhlale kungumbono lomuhle kushintja iCantaloupe naletinye titjalo njengaleto letikhicita lokusanhlamvana noma emacembe. Tama kuhlanyela ema Cantaloupe njalo emuva kweminyaka lemibili endzaweni yinye, futsi umhlabatsi kufanelwe ujovwe kahle kubulala tifo netilwanyana.

Sivuno (ngebunyenti kuli hecta)

Lesijwayelekile: 15 tonnes
Lesisemkhatsisini: 30 tonnes
Lesihle: 40+ tonnes

Kuvuna

Kuvuna kucala emavikini langu 12 emuva kwekuhlanyela titfombo noma ekukhuleni kwaleto tinhlanyelo letihlanyelwe emhlabatsini. Kuvuna kwentiwa ngesandla, kungentiwa kute kube ngemaviki lamatsatfu kuya kulamane. Kuvuna kwentiwa ngetigaba letinyenti. Ema Melon lalinyelwa kutsengiswa ngaleso sikhatsi nekudliwa avunwa nasekavutfwe kahle. Titselo letivunwa tingakavutfwa kahle tingabekwa bese tivunwa emuva kwesikhatsi.

Kubeka

iCantaloupe noma Muskmelon isheshe ibole loku kwenta kuyibeka kube matima kakhulu. Kuyibeka kujwayele kuba ku 2 kuya ku 4°C. kujwayeleke kutsi ingabekwa emalanga landlula ku 14. Letinye tinhlobo letinsha tingabekwa ku 0 kuya ku 2°C emaviki ate abemane. iMelon lemnandzi nguleyo leyekwe yavutfwa kahle esihlahleni edliwe madvutane nayicedza kuvunwa.

Tilwanyane

Nematodes, American Bollworm, Aphids ne Leaf beetles.

Tifo

Downey Mildew, Anthracnose, Powdery Mildew, Fusarium wilt and rot, Mosaic virus, Bacterial wilt and Leaf spot.

Translated by Phindile Malotana