Ukutlhogonyelwa Kwestjalo se-Cantaloupe

© Louise Brodie

Ukudlheganisa Iintjalo

Kuhlala kukuhle ukudlheganisa iintjalo ze-cantaloupe nezinye iintjalo ezimakari. Linga ukutjala i-cantaloupe ngemva kwaqobe iminyaka emibili endaweni yinye. Nangabe indawo kufanele itjalwe i-cantaloupe qobe nyaka, kufanele kulandelwe imithetho eqinileko yokulawula iinunwanana Kanye nokubulala amagciwani ehlabathini kufanele kwenziwe.

Isvuno - Itani Qobe Isvuno

Esitlhogonyelweko: 15 yamatani to 2°C
Esaneleko: 30 yamatani
Esihle: 40+ yamatani

Ukuvuna

Ukuvuna kayo kuthoma ngemva kwemveke eziyi-12 uyitjalile nanyana nakuvela iintjalo lokha nazitjalwe ngembewu ehlabathini. Ukuvuna kwenziwa ngesandla begodu kungaragela phambili iimveke ezintathu ukuya kwezine. Ukuvuna kwenziwa engabeni ezihlukeneko okwaziwa ngebizo elijwayelekileko i-“full slip” Kanye ne- “half-slip”. I-half slip okutlhadlhula ngendlela i-cantaloupe isuswa lula ngayo esiqwini. I-“full slip” ethengiswa khonokho nanyana idliwe lokha nasele ivuthwe ngokuzeleko. Isthelo esivunwa age-“half-slip” ngesingakavuthwa kuhle begodu singabekwa sisetjenziswe nanyana sithengiswe lada.

Ibekwa Njani

I-cantaloupe nanyana i-musklemon ibola msinya khulu njeke kubudisi ukuyibeka. Ivamise ukubekwa hlangana kwamazinga womtjhiso ahlangana kwe-2 ukuya ku-4°C. Ubuswe kufanele kube yi-90%+. Ingabekwa amalanga ayi-14. Eminye imihlobo evunwa lokha nayiyi – “half-slip” ingabekwa emazingeni womtjhiso ahlangana kwe- 2°C bekube zimveke ezine. I-Cantaloupe emnandi kusesde ngebekwe yaze yavuthwa besu yadliwa ngemva kokukhiwa.

Iinunwana

Nematodes, American Bollworm, Aphids kanye ne-Leaf Beetles.

Amalwelwe

Downey Mildew, Anthracnose, Powdery Mildew, Fusarium wilt kanye ne-rot, Mosaic virus, Bacterial wilt kanye ne-Leaf spot.

Translated by Busisiwe Skhosana