Taolo Ya Sebjalo Sa Cantaloupe

© Louise Brodie

Phetošopšalo

Go kaone go dikološa cantaloupes le dibjalo tše dingwe tša go swana le dinawa goba dibjalo tša matlakala. Leka go bjala cantaloupes mengwaga ye mebedi ye mengwe le ye mengwe mo lefelong la go swana. Ge e le gore lefelo leo le swanetše go bjalwa ka cantaloupes ka ngwaga wo mongwe le wo mongwe, go tloga fao; ngangafala ya disenyi le sepetšo ya mmu di swanetše go dirwa.

Poelo (ditone/hektare)

Motho: ditone tše 15
Palogare ya: ditone tše 30
Botse: ditone tše 40

Puno

Puno e thoma dibeke tše ka bago 12 morago ga pšalo ya dibjalo tše nanana goba tšwelelo ya dibjalo ge mokgwa wa go bea peu o dirilwe. Puno e dirwa ka diatla gomme e ka tšwela pele go ya go dibeke tše tharo go ya go tše nne. Puno e dirwa mo magatong a go fapana, go sega bja botlalo le go sega ka seripa. Se se šupa gabonolo melon e ka tlošwa go kutu. Magapu ao a lego kgauswi le go rekišwa le go lewa a bunwa ka go segwa ka botlalo ge magapu a butswitše. Tšona di swanetše go rekišwa ka pela. Dienywa tše bunnwe ka go sega ka seripa di butšwitše gannyane gomme di ka dirišwa go boloka ka morago.

Poloko

Cantaloupe goba Muskmelon di bola ka pele gomme poloko e boima. Ka tlwaelo poloko e ka gare ga 2 go ya go 4°C. Monolo o swanetše go ba 90%+. Poloka ga nke e feta matšatši a 14. Mehuta ye menngwe ba ye mefsa ya go bunwa ka seripagare e ka bolokwa go 0 go ya go 2°C go fihla dibeke tše nne. Legapu la tatso ye bose ke le le butšwitšego gabotse mo morareng e be le lewa ka pela morago ga puno ka moo go kgonegago.

Disenyi

Nematodes, American Bollworm, Aphids and Leaf beetles.

Malwetši

Downey Mildew, Anthracnose, Powdery Mildew, Fusarium wilt le rot, Mosaic virus, Bacterial wilt le Leaf spot.

Translated by Lebogang Sewela