Kubonwa kwe Hyena yeMabala

©Robert Hofmeyr
Le hyena yemabala (iCrocuta Crocuta) nguyona iyinkhulu kulomndeni. Abukeka amakhulu kakhulu, tinja letakheke tabatinkhulu, tivama kuba nebubantti lobumasentimitha lalikhulu nemashumi lamabili kuya ekhulwini nemashumi lasiphohlongo bese sisindvo singemashumi lasitfupha kuya kumashumi lasiphohlongo ema kg. emaHyena emabala analokufisha-lokumhlophe kuya kumtfubi lokhanyako na nsundvu lokhanyako, sikhumba lesimphunga longcolile nemacashata lamaningi lansundvu lotopele noma tigadlana letivama kuphela ngekukhula. Kukhula kwetinwele letimfisha kuma kucondze ngemuva kwawo.

Tindlebe tema hyena emabala atindingilizi futsi akakhombi/akaciji kufana nalawo ema hyena lansundvu, kantsi nemilente yangembili midze kunaleyo yemilente yangemuva, lokwenta kutsi emahlombe awo aphakame kunendzawo yasemahlangotsini. Nakukhulunywa ngawo kutsiwa ngema hyena lahlekisako, ngenca yekugigitela kanye nemisindvo leyentekako uma ajabulile noma akwatisiwe noma nakahlasela tilwane.

emaHyena lamasikati emabala anematestosterone laphindzeke katsatfu kunemahyena lamadvuna, ngako afika ku 10% ngebukhulu kunalawo lamadvuna, anelulaka loluningi kantsi futsi nguwona aphetse kulomndeni wawo. Tinemundeni lokhweshile wetigaba leticala kuletincane kuya kuletisetulu kanye naletincane letinsikati letitsatsa lomndeni ngesikhatsi letinsikati letindzala tifa. Kahlekahle, kunetikhatsi letinconyotwako lapho khona lalamadvuna ahola lomndeni.

Kukalwa-lokuphansi kwaletinsikati kungahlukanisa lelicembu kwentela kwakha umndeni/licembu lalo. Kuvikela kungahlakani, incumbi yebantfwana labadvuna bahamba baye kulamanye emacembu/imindeni. Budlelwane bekuhlanganyela nalamanye lamadvuna bumcoka kakhulu kunelinani lalamadvuna, ngako adzinga kwakha baholi labasha nawahamba aya kulelinye licembu/umndeni.

Kulukhuni kuhlukanisa lamadvuna nalamasikati emkhatsini, ngoba kuma kwangasense kwalamasikati kuyafana nekuma kwalamadvuna. emaHyena lamasikati emabala ane pseudo-scrotum lenemafusa kanye neclitoris, lebukeka njengekwangaphansi kwalendvuna.

Kwakheka lokuhlukile kwangaphansi kwalensikati kuhlangahlanganisa kuhlangana kwato, njengoba lencenye ibanekucija nayicondzile. Ngakoke letindvuna kumele tibephansi phindze tibe kahle ngesikhatsi semsebenti wekuhlangana, lekungaba yintfo leyenta ingucuko ngaphandle kwengucuko kuletindvuna futsi tivame kuba nemphumelelo lenkhulu ngekwetama kutfola imvumo kuletinsikati.

emaHyena emabala abasesigabeni sekukhula kusuka kuminyaka lemitsatfu ngebudzala, ngekuhlangana lokwentekako ngemnyaka. Umdlwane muunye kuya kulemine ivama kutalwa ngemuva kwekumitfwa emalanga lalikhulu nelishumi. Lemidlwane italwa nge pseudo-penis, lekukhokha 60% wemidlwane lengaphefumuli nayiphuma. Lelinani lelincane lendlela yekutala livame kwenta kufa ikakhulu kubomake bekucala.

Lamasikati abuka indzawo yekutalela ngaphambi kwekutala bese lemidlwane iyatfalwa iyiswa endzaweni lenelicembu letilwane nasekumaviki lamabili ngemuva kwekutalwa. Lemidlwane italwa nemehlo lavulekile bese imunya kubomake bawo ize ibenelishumi nakubili kuya eshumini nesiphohlongo ngetinyanga budzala. Ticala kudlla inyama lebulewe dvute nendzawo nasetinetinyanga letisihlanu budzala. Ivame kushiywa endzaweni nalabayigadzile babe labomake bayotingela.

Indlela yekudla neKubulala

©Robert Hofmeyr
Bantfu bebavame kucabanga kutsi emahyena emabala bekamagwala ladla emigconyeni, kepha emaveni lase Mphumalanga lese Afrika kutsiwa tebatsakatsi ngenca yendlela nemachinga ato ekutingela kanye nekuphitsitela ebusuku kuyindalo.

Ngekusho kwelucwalingo lwa Gus Mills, kwatfolwa kutsi emahyena emabala atingela kakhulu kunekudla emigconyeni etindzaweni letinye, neliningi lelicosha tilwane emakhilomitha ngaphambi lesilwane siculeke ngenca yekudzinwa. Letinye tifundvo tisitjela kutsi emabhubesi, etindzaweni letinye, angahle adle emigconyeni kakhulu kunemahyena kunalelenye indlela. Tingatingela ngayinye noma ngemacembu.

Kudla kwalamahyena emabala kuhambela kusuka etilwanyaneni kuya etilwane letinkhulu tasendzaweni yetilwane. Awufuni kudlala kabi nemahyena emabala. Tinematinyo lacinile kungayi ngelinani lemtimba wanoma ngusiphi silwane, lekutivumela kutsi tifihlite ematsambo ngisho etindlulamitsi.

Imfuyo ingahle ifunwe, kepha loku kumbalwa, njengoba emahyena emabala avame kukhulunyiswa etindzaweni tekonga eNingizimu Afrika. Tinkhomo, timvu kanye netingoti titilwane etindzaweni letimbalwa nngesikhatsi imfuyo igadziwe/ifunwa. Bafuyi kumele, nomakunjalo, bakhumbule kutsi nababona ihyena idla umtimba wesilwane lesifile akusho kutsi isibulele leso silwane.

Ngekusho kwe Mbhalo weKunakekela Tilwane, ticale tidle lenyama lekhona kulendzawo lesetibunu naku loin, uma adla umtimba lophelele, bese tivula lendzawo lengaphansi kwesisu bese tikhokha letintfo letilula. Ngesikhatsi lesisu, libondza laso kanye netintfo taso setidliwe, lehyena ibese idla emaphaphu, sisu kanye nemamasela emilente.

Lomtimba uyavulwa bese emacatsa ayatsatfwa aphume kwentela kuwadla ngekuthula, ngesikhatsi lamamasela asadliwe. Atimoshi ngisho kudla lokuncane, ngakoke kukhona lihala lelincane lekudla ngesikhatsi licembu selicedzile ngawo.

Kunakekela

©Nigel Dennis
emaHyena emabala abhalwe ngekutsi anakiwe dvute eNcwadzini yeTilwane teData Lebovu eNingizimu Afrika, ngako bafuyi kumele batsintsane nebaphatsi mayelana nebumcoka bemvumo kwentela kubamba leti tilwane.

Ngekuya kwe Mbhalo wekunakekela Tilwane lihhoko lekubamba ingwe kanye nemtimba wemvu lencane lingasetjentiswa kwentela kubamba emahyena emabala kwentela kutsi abekwe kulenye indzawo. Fenisi wagesi angasita kwentela kugcina emahyena emabala angabikhona endzaweni yekufuyela, kube kuvalela tilwane, kulusa kanye netilwane letigadzako tingasita kuvikela imfuyo etilwaneni.

Translated by Phindile Malotana