Intsatseli Benjamin Pogrund ku Piet Beyleveld

Mandela uLilunga

©Eric Miller

Umufi Piet Beyleveld bekangumuholi kucembu le Mabhokobhoko, lenhlangano yeMphi Yemhlaba Yesibili yemadvodza lebekasebenta leyatsatfwa ngemakhomanisi. Kwatsi muva waba ngumengameli we Licembu Lekukhetsa, lelicembu leliphambili lebakhomanisi ebantfu labamhlophe enta incenye neLicembu le Alliance kanye ne ANC.

Beyleveld abengumuntfu lotilungele, atsembekile ahlose kahle nangekuphikisa kwakhe ku lubandlululo. Labogadzi bemaPhoyisa amubamba wase ugucukela lebebakanye naye: wavuma kutsi bekalilunga lale Phathi kusukela nga 1956 wase ubangufakazi nasebababeka emacala ekubenta kutsi baboshwe. Ngalesinye sikhatsi emva kwaloku ngaya ngayokhuluma naye.

Wakhuluma akhululekile waphindze wachaza umhlangano lakawungenela wephathi yekugcina lebeyifihliwe , lobowusendlini eGoli, ekucaleni kwa 1960. Washo nekutsi Mandela bekakhona lapho, uyetsemba, nekutsi futsi abekhetsiwe kubayinceye yenhlangano yelikomidi. Watsi kuvota bekuyimfihlo futsi nalamagama ekomidi bekungakameli atiwe ngisho nakulephathi yabo. Ngaleso sikhatsi, lolwati beluyingoti. Lohulumende bekahluphekele kukhomba kutsi Mandela bekayi noma bekakadze alikhomanisi.

Kepha angizange ngibhala ngetindzaba lengatitfola ku Beyleveld esikhundleni ngativalela engcondvweni yami: bengingati kutsi lamaphoyisa abogadzi amubeke kusiphi simo kumbe bamenta tingalo telikati nekutsi bengitimisele kutsi bangangisebentisi kutsi ngihlambalate Mandela. Lendzaba yasala ihlangahlangene.

Kwatsi, nga 2007, Padraig O’Malley, kumlandvo wakhe wa Mac Maharaj, lobekaboshwe na Mandela, waveta emalunga ephathi atsi Mandela, sikhatsi lesimfisha, bekangilo lilunga. Ngako kwase kuyavela, ngetulu kweminyaka lemashumi lamane muva, kutsi Piet Beyleveld abengitjela liciniso.

Translated by Phindile Malotana