Mobega Dikgang Benjamin Pogrund kaga Piet Beyleveld

Mandela wa Leloko

©Eric Miller
Moswi Piet Beyleveld ene ele moetsapele wa Springbok Legion, mokgatlho wa masole a Ntwa ya Bobedi ya Lefatshe, ee bileng ya gapiwa ke makomonisi. O bile a nna modulasetulo wa mokgatlho wa Congress of Democrats, letlhakore la maomonisi la basweu le le tlhamilweng ele karolo ya Congress Alliance ya ANC. Beyleveld ene ele monna yo bonolo, wa boammaaruri, wa maikaelelo a mantle mo go menoleng puso ya apartheid. Mapodisi a goromente (security Police) a bile a motshwara mme a fetogela ma-comrade a gagwe: A dumela fa ele mongwe wa leloko la mokgatlho ga e sale 1956, mme a nna mongwe wa dipaki tse di thusitseng go bona katlholo ee mo isitseng kwa kgolegelong.
Morago ga fao, ke bile ka ya go mmona, le go bua le ene. A bua ka boiketlo mme a tlhalosa phuthego kgolo ya bofelo ya mo sephiring ea itlhagisitseng kwa go yone, kwa ntlong enngwe kwa Johannesburg, kwa tshimologong ya di’1960. O mpoleletse gore Mandela one ale teng, ebile o dumela gore, o ne a tlhophiwa go nna mongwe wa leloko la komiti ya bogare. O mpoleletse fa dikgetho di ne di tsamaisiwa ka dikgetho tsa sephiri le gore maina a maloko a komiti a ne a sa tshwanelwa ke go itsewe le ka fa gare ga dikarolo tsa mokgatlho. Ka nako eo, kitso ya mofuta o, ene ele dynamite.
Goromente o ne a sokola go bona bonnete ba gore Mandela o kile a nna mongwe wa maloko a makomonisi. Ga kea ka bega dikitsiso tsa ga Beyleveld, mme ka dinotlelela mo monaganong wame. Ke ne ke sa itse gore mapodisi a goromente a mofetotse bo kanakang kgatlhanong, mme ke ne ke sa batle go nna mongwe wa batho ba baneng baka senya leina laga Mandela. Polelo eno e nnile potso ee thata.
Ka 2007, Padraig O’Malley, o kwadile mo biography yaga Mac Maharaj, yo a neng a tshwerwe le Mandela, a boeletsa mafoko a maloko a mokgatlho ga bare Mandela, selekano sa sebaka se sennye, o ne a le mongwe wa leloko la mokgatlho wa makomonisi. Ka jalo gwa tlhagella, morago ga dingwaga dile masome amane, gore Piet Beyleveld one a mpolelletse nnete.

Translated by Ikalafeng Maedi