umbikindaba Benjamin Pogrund ngo Piet Beyleveld

Umandela ilunga

©Eric Miller

U-Piet Beyland osele asitjhiya ephasinapha bekamdosi phambili we-Springbok legion, okuyihlangano yepi yomhlaba yesibili eyasale, sele idoswa bukhomanisi .Kwathi ngemva kwalokho waba nguMongameli we-Congress of Democrats , nekubukhomanisi babantu bebala elimhlophe ayibekwe njenge ncenye ye-Congress Alliance ne-ANC.

U-Beyveld bekuyindoda enobuntu, begodu aneminqopho emihle, angayifuni ibandlululo. Amapholisa wokuvikela ambopha okwagcina ngokobana ajikele abathwalisani bakhe balokha. Wavuma bonyana belokhu alilungu lehlangano le, kusukela ngomyaka ka1956 , waphenduka ufakazi wokubana bagwetjwe bangene ngentrongweni.

Iskhatjhana ngemvakwalokho ,ngaya ngakhuluma naye .Wakhuluma ngokukhululeka atlhadlhula ngekhomferensi yokugcina yekgokgomejeni yehlangano ebe gade aye kiyo, ebegade ingedlini thize eJwanisbhege nakusathoma iminyaka yabo 1960.

Wanikela umniningwano wokobana uMandela bekalapho, begodu bekakholwa bonyana wakhethwa bona abelilunga le-Central committee.Wathi ukukhethwa bekusiphiri, begodu namagama wamalunga wekomidi bekungakafaneli bonyana aziwe ngitjho namalunga wehlangano.

Ngeskhatheso, ilwazelo belibalulekile, ngombana urhulumende bekafuna ubufakazi bokobanyana uMandela uyi ,namkhana bekayikhomanisi.

Kodwana azenge ngilibike ilwazi lika uBeyleveld ngavela ngalivalela emkhumbulweni wami: Bengingazi bonyana amapholisa abonogada la amsebenzise amphendule umuntu omumbi kangangani , begodu bengizimisele ukobana bangangisebenzisi mina ukumorosa ibizo likaMandela .Iindaba le yahlala imraro njalo kimimapha.

Kwathi ngomnyaka ka 2007, u- Padraig O’ Malley , ku-biography kaMac Mharaj , owabotjhwa noMandela , adzubhula amalunga wehlangano laphana athi ,uMandela ,ngeskhatjhana esincani bekasele alilunga.Okwabonakalisa, ngemva kweminyaka eyi-40 bonyana u-Piet Beyland wangitjela iqiniso.

Translated by Busisiwe Prudance Skhosana