Mmegi Benjamin Pogrund ko go Piet Beyleveld

Mandela leloko

©Eric Miller

Mohu Piet Beyleveld e be e le moetapele ka Lekaleng la Springbok, mokgatlo wa banna ba bego ba šoma ka Ntwa ya Bobedi ya Lefase yeo e tšerwego ke makomanisi. Ka morago o be a ba Mopresidente wa Congress of Democrats, kopano ya bokomonisi ya go hlagelela pele, ya sehlopha sa bašweu sa go hlomiwa bjalo ka karolo ya Congress Alliance le ANC. Beyleveld e be e le monna wa go ratega, wa go tshephagala le go ba le maikemisetšo a botse ka go lweša kgethologanyo.

Maphodisa a Tšhireletšo a mo golegi gome a ema kgahlanong le makhomoreitemmogo: o dumetše gore o be a le leloko la mokgahlo go tloga ka Mopitlo 1956 gomme a ba hlatse ya tsheko ya go ba golega. Morago ga nakonyana le moo ke ile ka ya go boledišana le yena. O boletše ka tokologo le go hlaloša ka sephiring sa bofelelo ka kopanong ya mokgahlo yeo e fetilego, o ilego a e tsenela ka ntlong ka Johannesburg, mathomong a bo-1960. O ile a fana ka tshedimošo ya gore Mandela o be a le gona, a dumela, e bile a kgethilwe go ba boleloko bja komiti ya bogareng.

O boletše gore kgetho e be e le ya sephiri gomme maina a komiti a be a sa swanelwa go tsebja le ge e ka ba ka dibopegong tša mokgatlo. Ka nako yeo, tshedimošo ye e be ya go thothopiša. Mmušo o be o fela pelo go laetša gore Mandela o be a le ile la bokomonising.

Eupša ke be ke sa bege tshedimosetšo ya Beyleveld gomme e notleletšwe ka mogopolong wa ka: Ke be ke sa tsebe moo Maphodisa a Tšhireletšo a ba mo fetoletšego go leroo la katse gomme ke be ke ikemišeditše gore ba se ntšhomiše go tšhilafatša Mandela. Kanegelo e dutše e le ya go makatša.

Go tloga fao, ka 2007, Padraig O'Malley, ka pukung ya gagwe ya bophelo bja Mac Maharaj, yo a bego a golegilwe le Mandela, o tsopola maloko a mokgahlo ka go bolela gore Mandela, ka nako ye kopana, e be e le leloko la nnete. Ka fao e a hlagelela, ka morago ga mengwaga ya go feta masome nne, ka ge Piet Beyleveld a mpoditše nnete.

Translated by Lawrence Ndou