Inchazelo Yesivundziso Lesihlanganisiwe

©Eric Miller
Tivundziso tintfo letingaba tendalo futsi naletiphuma etintfweni tendalo letake taphila noma ikhemikhali leyakhiwe ngetintfo letincane kanye nemanutrients lamancane. Loku kufakwa kutinhlavu noma kungemanti emhlabatsini. Lamanutrients angaphindze afutfwe emacembeni etitjalo kwentela kugcugcutela kuhluma kanye nemanutrients langetetelwe kulesitjalo. Lamanutrients languwona lamatsatfu lasetjentiswa sitjalo yi Nitrogen (N), Phosphorus (P) Kanye ne Potassium (K).
Nawusacabanga kutsi usebentisa siphi sivundziso leti tintfo letingito temanutrients lamancane lekungutona letitochazwa kumphumela wemfanekiso sesihlabatsi. Letivundziso takheka ngekuhlangana lokwehlukene kwalamanutrients lamancane lamatsatfu futsi tibonwa ngaletinombolo letintsatfu letibhalwe ngato kuletikhwama taletivundziso letisho lo N P K kwakhiwa kwesivundziso kanye nenombolo yesisindvo sawo kulolokuhlanganisiwe. Sibonelo: 2:3:4 (27) noma 1:0:1 (36) kuba sisindvo se N P K.

Inchazelo ye NPK

Lokubhalwa kwe N P K kulesivundziso kuchaza emaphesenthi emanutrients ngamanye njengenombolo yakunye. Inombolo ngemuva kwe silinganiso lesikuletigwegwe (sibonelo, 27) nguyona phesenthi yalokuhlanganisiwe sekuphelele lokumele tintfo letincane letintsatfu lekungutona tetintfo letiphilako tema nutrients, letibitwa nge N,P kanye na K.
Ngakoke, esikhwameni lesilikhulu lemakg sa 2:3:4 (27):
Lo (27) usho kutsi 27% walesikhwama noma emashumi lamabili nesikhombisa ema kg amelele lokuphelel kwa N,P na K. Lesilinganiso sakhiwe saba tincenye letiyimfica ngekungeta 2+3+4 futsi nawunciphisa ngemfica ku mashumi lamabili nesikhombisa bese incenye ngayinye yalesilinganiso imelela kutsatfu.
Ngakoke:
Lolokubili lokwengetwe ngakutsatfu kungu 6% nge Nitrogen (N) noma ngesitfupha sema kilogram.
Lolokutsatfu kubese kuba ngu 9% nge Phosphorus (P) noma imfica yema kilogram.
Bese lokune kubese kuba ngu 12% nge Potassium (K) noma lishumi nakubili ngema kilogram.
Lalamanye emashumi lasikhombisa nakutsatfu ema kilogram esivundziso selikhulu lema kilogram kwakhiwe ngetintfo tekugcwalisa letenta kubelula kunaka sivundziso, tintfo letincane letakha iN,P ne K kutsi kusebente kuletimphandze tesitjalo kulomhlabatsi kanye naletinye letincane tintfo letifana ne copper, Zinc, Boron, Manganese kanye ne Magnesium lokungasetjentiswa titjalo.

Translated by Phindile Malotana