Ukutlhadlhulwa Kwehlanganisela Yemvundisi

©Eric Miller
Iimvundisi yimetheriyali enamakhemikhali nanyana yemvelo eke yaba yinto ephilako nanyana engaphiliko enezakhamzimba. Lokhu kufakwa kumaqana nanyana kumamanzi ehlabathini. Izakhimzimbezi zispreyiwa emakarini weentjalo okwenza bona zikhule bezingezelele izakhimzimba entjalweni.
Izakhimzimba ezintathu eziqakathekileko ezisetjenziswa zintjalo yi-Nitrogen (N), Phosphorous (P) kanye ne-Potassium (K). Lokha nawuthatha isiqunto sokobana usebenzise siphi isivundisi kunezakhimzimbi eziqakathekileko ezintathu ezenzwe zabayihlanganisela begodu zibonakala ngeenomboro ezintathu ezitlolwe ngazo eskhameni sazo eziyiphawu le-N P K eyenzwe ngazo kanye nesilinganiso sehlanganisela leyo.

Ukutlhadlhulwa kwe-NPK

Iphawu le-NPK esivundisini litlhadlhula amaphesendi wezakhamzimba wesinye nesinye esikiyo Inomboro engamva kwesilinganiso etlolwe hlangana kwembayana (isibonelo 27) yiphesende lehlanganisela epheleleko ejamele izakhimzimba eziqakathekileko ezintathu, i- N, P kanye ne-K.
Njeke, eskhameni eseyi-100 kg ye- 2:3:4 (27)
Njeke:
I-27 itlhadlhula bona i-27% eseskhameni nanyana i-27 yamakhilogramu ejamele ithothali ye- N, P kanye ne- K. Islinganiso senziwe ngenquntu ezilithoba ngokufaka i-2+3+4 begodu nawuphindaphinda. U-9 ku-27 isilinganiso senqenye yinye yesilinganiso ijamele u-3.
I-2 nakaphindwaphindwa ngo-3 yi-6% Nitrogen (N) nanyana i-6 kilograms.
Kune -3 njeke yi-9% Phosphorous (P) nanyana i- 9 Kilograms
Kune -4 njeke -12% Potassium (K) nanyana -12 yamakhilogramu
Enye i-73 khilogramu ye-100 khilogramu yesivundisi yenziwe nge-filler elements eyenza kube lula ukujamelana nesivundisi,i-carrier element eyenza i- N, P kanye - K itholakala emirajini yentjalo ehlabathini kanye namanye ama-trace elements afana ne-Copper, Zinc, Boron, Manganese kanye ne-Magnesium engasetjenziswa eentjalweni.

Translated by Busisiwe Skhosana