Tlhalošo Ya Motswako Wa Monontšha

©Eric Miller
Bobedi ke didirišwa tšeo di ka bago manyoro a go tšwa go didirišwa tša tlhago tšeo di kilego di phela goba kopanyo ya popego ya khemikhale le phepo ya maekro. Tše di dirišwa mohuta wa lerole goba bjalo ka diela mo mmung. Phepo ye e ka gašetšwa matlakaleng a dibjalo go hlohleletša kgolo le go tlaleletša phepo ya dibjalo.
Diphepo tše kgolo tše tharo tšeo di dirišwago go dibjalo ke naetrotšene (N), fosforo (P) le potasiamo (K). Ge o tšea sephetho ka ga diriša menontšha yoo o ka go dirišago tše ke macronutrients tše kgolo tše di tla hlaolwago ka diphetho tša phetleko ya dišupommu wa gago. Menontšha e dirwa metswako ya fapana ka macronutrients tše tharo tše gomme e be di swayiwa ka dinomoro tše tharo e ngwadilwe mo mekotlaneng ya monontšha e laetša NPK makeup ya popego ya monontšha ya boleng bja motswako woo. Mohlala: 2:3:4 (27) goba 1:0:1 (36) e tla ba mohola wa NPK.

Tlhalošo ya NPK

Maswayo a NPK ao a ngwadilego mo monontšhong a hlaloša diphesente tša phepo ye nngwe le ye nngwe bjalo ka kamano ya karolo yengwe le yengwe le le lengwe. Nomoro ka morago ga kabo ye e lego ka mašakaneng (e.g.27) ke persente ya motswako wo o emelagp fela phepo tše tharo tše kgolo, tšeo e lego N, P le K.
Le ge go le bjale, ka gare mokotlana wa 100 kg ya 2:3:4 (27):
(27) e ra gore 27% ya bogolo bja mokotlana goba dikilogramo tše 27 di emela palomoka ya N, P le K. Kelo ye e na le dikarolo tše 9 ka go oketša 2+3+4 gomme ge o arola 9 ka gare 27 gomme karolo ye nngwe le ye nngwe ya kelo e emela 3.
Ka fao:
The 4 is therefore 12% Potassium (K) or 12 kilograms.
Ge 2 e atiša le 3 e ba 6% ya Naetrotšene (N) goba dikilogramo tše 6.
Ka fao 3 ke 9% ya Fosforo (P) goba dikilogramo tše 9.
Ka fao 4 ke 12% ya Potasiamo (K) goba dikilogramo tše 12.

Translated by Lebogang Sewela