emaPedi

© Dr Peter Magubane
Ema Pedi kadzeni bekavame kuchaza labakhuluma-siSotho base Mpumalanga kanye nebeSifundza sase Nyakatfo eNingizimu Afrika. Muva, lawa macembu abitwa ngebeSotho base Nyakatfo. Lama Pedi, ngendlela bekavakala ngayo, ayincenye yebe Sotho base Highveld lebekahlala endzaweni lenkhulu beyivulekile lese Pietersburg. Lamanye emacembu lamancane ebeSotho base Nyakatfo, ngetulu kweliningi lapho lamaPedi ake abamba umhlangano, beSotho base Lowveld lengase nangaphansi kwe Drakensberg Escarpment, nebeSotho base sigodzini saseMpumalanga, kuya eLyddenburg.