Ama Pedi

© Dr Peter Magubane
Igama lama Pedi lalisetyenziswa ukuchaza a-Basotho base Mpumalanga kunye nakwi phondo lase Northern Province eMzantsi Afrika. Kutsha nje, lamaqela abizwa ngokuba ngama Northern Sotho. Ama Pedi, kuba awaqondakali ncam, ayingxenye ya Basotho ababehlala kumantla olwandle ababehlala ngasentla kwingingqi ye Pietesburg. Amanye amaqela amancinci ase Northern Sotho, maninzi awakhe aphantsi kolawulo lwama Pedi, nga Basotho base Lowveld ezantsi kom-mandla we Drakensberg, kunye nabe Sotho be siphaluka iMpumalanga, ngase Lydenburg.