Brenda Fassie Ujabulisa Mandela

©Dr Peter Magubane
Brenda Fassie lobekatsintsekile, umhlabeleli lowatiwako wase Ningizimu Afrika, watsandvwa ngu Mandela.
Brenda Fassie, lowatiwa ngekutsi ngu MaBrr lowatiwa ngekuhluka kwesitayela sakhe, logucula noma yini ayente ingoma. Lowatiwa ngekugcwalisa indlu legcwele bantfu bepolitiki kutsi “bajayive ngekunganaki” kufaka ekhatsi Mandela ngesikhatsi abadlalela.

Mandela bekatiwa njengemuntfu lotsandza umculo futsi bekave kushuthwa ajayiva emicimbini mhlabawonkhe. Watsi ngalesinye sikhatsi, “Umculo nekujayiva kungenta ngitfole kuthula nemhlaba…phindze kungente ngibenekuthula nemphefumulo wami.”

“Uma bangafundza kwenyanya, bangafundziswa kutsandza." ~ Nelson Mandela