Umvumi uBrenda Fassie, omvumi we pop eSewula Africa usingatha uMandela

©Dr Peter Magubane
Umvumi we-pop weSewula Africa uBrenda Fassie othintekileko emoyeni, usingatha uMandela.
UBrenda Fassie owaziwa ngelakaMabrr, owaziwa ngomvumo wakhe ongafani newabanye, bekakgona ukutjhugulula enye, nenye indaba ibe mvumo. Bekadume ngokobana adansise indlu egcwele abosopotiki bangabi nendaba bona baqalwe ngubani kubalwa noMandela. UMandela bekaziwa ngokuthanda umvumo, begodu bebahlale bamthatha iinthombe adansa eminyanyeni ephasini loke zombelele. Ngelinye ilanga, uBrenda avuma. Wathi umvumo nokudansa kungenza ngibesekuthuleni nephasi. Begodu kwenza bona ngibe nokuthula ngaphakathi.

“Nangabe bakgona ukufunda ukuhloya, bangafundiswa ukuthanda.” ~ Nelson Mandela