Benjamin Pogrund, intsatseli yeRand Daily Mail, lakukhumbula ngaMandela

© Eric Miller

Siteleka Sabomama

Ngabona Nelson Mandela asemsebentini etinkantolo emuva kwesiteleka sabomama bangafuni umtsetfo wekuphatsa sigcebhezane nga1959. Lomtsetfo lotsi bantfu labamnyama kufanele baphatse tigcebhezane letinemi niningwane yabo lokubesekufaka ekhatsi bantfu besimame; tinkhulingwane letinyenti taboshwa ngenca yekuphikisana nalona mtsetfo.

Bengiyi ntsatseli lencane ephepha ndzabeni leRand Daily Mail, ngangifundza, umsebenti ngekubika ngalokwenteka enkantolo. Bese ngivele ngimati Nelson Mandela wangitjela kutsi emacala ebantfu besimame lababoshiwe atsetfwa ngephansi kwenkantolo futsi tintsatseli atikavumeleki. Loku mine naye savumelana kutsi akukho emtsetfweni.

Ngahamba ngayokhuluma nelijaji ngalilitjela kutsi loku lokwentekako akukho emtsetfweni nakucubeka ngitotjela iSupreme Court. kusukela lapho emacala avunyelwa kutsi alalelwe tintsatseli.

Kusukela lapho kuya emavikini lasitfupha lalandzelako, ngalalela emacala lapho Mandela bekangulomunye webammeli bebazama kukhipha labafati ejele noma babatfolele sigwebo lesincane.

Tincwadzi Letisuka eRobben Island

Nasekundlule iminyaka lelishumi, Mandela nakasiboswa eRobben Island, wangibhalela incwadi. Acabanga kutsi, futsi kungenteka abecinisile, kutsi baphatsi belijele ngeke bayindlulise, wenta ngatsi uyibhalele lomunye umuntfu.

Kutsi uyibhalele bani bekufihlwe kulokubhalwe ngekhatsi ngoba bekabhale ngalokwenteka kuze lijaji livulele tintsatseli kutsi tilalele emacala. Lencwadzi yendluliswa kubantfu labanyenti kuzama kutfolakala kutsi ibhalelwe bani.

Translated by Thandokuhle Motha