Benjamin Pogrand ra Mafhungo wa Rand Daily Mail - A tshi amba nga zwine a Humbula nga vho-Mandela

© Eric Miller

U Gwalaba ha Vhafumakadzi hu tshi Imeleliwa

Ndo vhona vho-Nelson Mandela khothe nga murahu ha musi hu tshi khou bva u vha na mugwalabo wa vhafumakadzi vha tshi khou lwela mulayo wa dzi basa nga 1959. Ho vha na mulayo wa uri muthu muṅwe na muṅwe u fanela u tshimbila o fara basa arali asinayo ua fariwa zwo vha zwo no kalula kha vhathu vha vhafumakadzi: zwigidi na zwigidi zwa vhafumakadzi vho fariwa nga mapholisa nga mulandu wa u gwalaba kana u lwisa muhumbulo.

Nṋe ndo vha ndi tshi kha ḓi tou vha ramafhungo muṱuku kha rand daily mail ndi tshi kha ḓi tou pfumbudziwa ndi tshi khou shumela ha magistrate. Nṋe ndo vha ndi tshi vho ḓivha vho-Mandela vhe vha ḓo mmbudza uri vhafumakadzi vho gwalaba nahone vhunzhi havho vho fariwa henefho zwi tou vha zwi sa khou vhudziwa vhathu. Hezwi nṋe na vho ra tendelana uri zwo khakhea.

Zwithu zwa hone zwo mbo ḓi ya kha dzi gurannḓa. Ubva hafho nne na vho -Mandela na vhaṅwe vhe vha vha vha tshi khou lwela vhafumakadzi uri vha bvisiwe kana vha wane tshigwevho tshiṱuku ra vha ro dzula khothe.

Marifhi ano bva Robben Island

Ho no fhela miṅwaha yo no swika fumi, musi vho-Mandela vho fariwa vha dzhele ya Robben Island vho ṅwalela vhurifhi. Vha na fulufhelo ḽa uri khamusi vhahulwane avha nga tendi vhu tshi swika zwanḓani zwanga.

Vha vhu rumela vhu tshi nga vhu khou ya kha muṅwe muthu. Vha kona u panga zwine zwa khou da kha nṋe nga ngomu vha tshi khou itela uri ndi ḓivhe uri nga ngomu dzi seleni hu vha hu tshi khou itea mini. Vhurifhi ho thoma ha tou shambila vhukuma uvhuya u swika vhu tshi swika zwanḓani zwanga, nga murahu ha miṅwedzi minzhi.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe