Benjamin Pogrund, Mobegi wa Kuranta Ya Daily, Memori Wa Mandela

© Eric Miller

Emelela Ya Ntwa Ya Basadi

Kei le ka bona Nelson Mandela mo mošomong kua dikgorong morago ga ntwa ya basadi kgahlanong le melao ya di pas aka ngwaga wa 1959. Senyakwa sa gore batho b aba ntsho ba be ba swanetše go sepela ba swere dipasa ka mehla go bat lo swara se be se fetetšwego go basadi: ba bantši ba ile ba swara ka ge ba be ba ntšha maikutlo a bona a go ngangiša molao wo.

Ke be ke le mongwaledi o monnyane wa kuranta ya Rand Daily Mail, ke be ke sa ithuta bjalo ka mobegi mo kgorong ya moahlodi. Ke be ke tsea Mandela gomme o ile a mpotša gore kahlolo ya setšhaba sa basadi e be e swarelwa kua tlase ga moago fao diphapoši tša kgoro di be di le gona, le gore kurunta e be e sa dumelelwa gore e be gona.

Re ile ra dumelana gore se ga se mo molaong. Kei le ka ya go yo bona moahlodi o mogolo go lla ka taba ye, e be ke mo oma gore ke tlo iša kgopelo ya taba ye mo kgorong e kgolo. ka pelapela ba ile ba bulela dikuranta gore di tsene. Go tloga fao ke ile ka dula gare ga kahlolo dikgwedi tše selela. Ke be ke le gare ga kgorong ya kahlolo le Mandela le baemedi bai ba be ba lwela basadi gore ba hwetše kahlolo e nnyane.

Mangwalo go tṧwa Robben Island

Morago ga mengwaga e lesome Mandela o be a swerwe a le kgolegong ya Robben Island. O ile a nngwalela lengwalo a nagana gore baletedi ba ka se le sepediši, gomme a le ngwala o ka re o le ngwalela motho yo mongwe, a šomiš leina la motho o mongwe.

Mohlala wa go laetša gore lengwalo le ya go mang o be o le gare ga boteng bja lengwalo, ka o be a bolela ka seo se diragetšego ge ba gapeleditše maseterata gore a dumelele dikuranta. Lengwalo le be le fetetšwa go batho ba bantši ka ge ba be ba leka go hwetša gore lengwalo le ngwaletšwe mang. Mafelelong, le ile la fihla go nna, morago ga dikgwedi tše mmalwa.

Translated by Lebogang Sewela