White-Tailed Mongoose
Moswe ya Mosela wo Mošweu

© Roger de la Harpe

Leina

Moswe ya Mosela wo Mošweu [Ichneumia albicauda]

Ponalo

A go na phapano ya bogolo gare ga poo le tshadi, tšeo e lego gore ka sebopego di a swana. Botelele bja mmele di bo lekantšhetšwa go dimetara tše 1.1 el boima bja dikolograma tše 4.3.
Letlalo ke le boputswa bjo bo fifetšegoka mmala, le mesela ke ye khethegilego ka botelele, moriri o mošweu. Maoto a maso gomme e ka pele ke a makopana.

Dijo

Dijo tša Moswe ya mosela wo mošweu gantšhi ke dikhunkhanwe, moohlwa, ditšie. Gape di tsebega ka go ja diphidi tše phelago meetseng le kantle, magotlo le dinoga.

Tswalo

Di tswala go tloga go ye tee go ya go tše tharo, ka morago ga go duša sebaka sa dikgwedi tše pedi. Moseme o diragala ka kgwedi ya Dibatsele, le tswalo gantšhi e ka dikgwedi tša selemo.

Boitshwaro

Moswe ya mosela wo mošweu gantšhi ke šikanoši, eupša di ka phela ka sehlopha se se nnyane sa leloko.

Bodulohlago

Moswe ya mosela wo mošweu e dula mo gonago le meets e mantšhi le mehlare le mabjanye.

Moo di Hwetšwago

Di abagatšhwe ka Aforika Borwa di tloga bohlabela bja dileteng tša Profensi ya Lebowa, go tšwelela Mpumalanga, le bokgole go ya thoko tša go yela Borwa bjalo ka East London.

Ka Boripana

Ke Moswe yo o sa tsebjego ka bontšhi, mo gongwe ka lebaka la gore e sepela bošego. Eupša di ne lešata ka go bogola leo le utlwiwago gantšhi ge di le mosemeng. Gape di ntšha monkgo ka disakaneng tše tšwago mogweteng bjalo ka go itšhireletša ge di le ka sase ga kgatelelo