White-Tailed Mongoose
Ubudorwana Bomsila Omhlophe

© Roger de la Harpe

Igama

Ubudorwana bomsila omhlophe (White-tailed Mongoose) [Ichneumia albicauda]

Ukuvela Nokwakheka Kwabo

Obuduna nobusikazi buyalingana ngobukhulu, begodu isakhawo somzimbabo siyafana. Ubude bomzimbabo busilinganiso esiyimithi yinye nanye (1.1 m), kuthi isilinganiso sobudisi sibe makhilogremu amane nantathu (4.3 kg). Umbala wesikhumba somzimbabo umlotha okumyama nofana okunzotho, kuthi umsila ube namaboya amhlophe amade. Imilenzabo inzima ngombala kuthi amalungu waphambi abonakala amafitjhani.

Ukudla/Idayethi

Umhlobo lo wobudorwana buphila ngokudla iinunwana, umuhlwa, iintethe, kanye neentinjana. Baziwa nangokudla iinlwanyana ezihlala ngemanzini, amakhondlwana kanye neenyoka.

Ukuzala Nokukhulisa

Buzala amadzinyana akhamba ngamabili kesinye isikathi liba linye ukuya kamathathu, ngemva kwesikhathi sekambiso yokumitha esiziinyanga embili. Ukujarhana kwabo kwenzeka khulu ngenyanga kaSinyikhaba, kuthi ukuzala kwande khulu eenyangeni zehlobo.

Ukuziphatha

Kumhlobo wobudorwana ozwana nokuphila ngokuhlukana nangamunye, kodwana uyaphila nangomhlambi omncani.

Indawo Yokuhlala/Ikhaya/Isikhundla

Buzwana nokuhlala emahlathini amanzi amanengi kanye newomhlobo we-savanna.Buzwana nokuhlala emahlathini amanzi amanengi kanye newomhlobo we-savanna.

Lapho Butholakala Khona

Ukusabalala kwabo eSewula Afrika kubalelwa ukusuka eencenyeni zePumalanga yesiFundeni seeTlhagwini, phakathi kweMpumalanga ukuyela esewula ye-East London.

Ibuthelelolwazi Ngomangwabo

Kumhlobo wobudorwana okwazakala elincani khulu ilwazi ngepilwabo, mhlamunye lokhu kubangelwa kutjhagala khulu ngobusuku. Bunjalo nje banetjhada tle loku khonkotha elivamise ukuzwakala khulu ngesikhathi sokujarhana. Zinamanzana angakalungi eziwakhipha entunjeni yamahlalo, khulukhulu nabuzivikelako nofona bubanjwe sigandeleli.