White-Tailed Mongoose

© Roger de la Harpe

Ligama

White-tailed Mongoose (Ichneumia albicauda)

Kutiveta Kayo

Ayinawo umehluko longanani emkhatsini wayomibili lemilili, letifanako ngesitfombo. Budze bemtimba ikala 1.1 m bese imass yayo ngu 4.3kg. lesikhumba sayo simphunga lotopele ngelibala, bese umsila uhluke ngekubamudze, tinwele hairs. Imilente yayo imunyama bese phambile ngaphambili tivela titimfisha.

Kudla Kwawo

Kudla kwe White-tailed Mongoose kufaka tilwanyana,umuhlwa, emabhungane, tintsetse kanye nema crickets. Tatiwa futsi ngekutsatsa tilwane tengati lebandzako, emagundvwane kanye netinyoka.

Kwakhiwa/Kwentiwa

Itala bantfwana kusuka kumunye kuya kulabatsatfu emva kwekumitsa tinyanga letimbili. Kuhlanganga kwenteka ngenyanga yeLweti, bese kutala kungesikhatsi setinyanga tasehlobo.

Kutiphatsa Kwayo

Le white-tailed mongoose ivama kubayodvwa, kepha ingahlala nemindeni lemincane.

Indzawo

Le white-tailed mongoose ihlala endzaweni lenemanti lesemahlatsini nalapho kunetjani khona.

Lapho Itfolwa Khona

Kusakateka kwayo la Niningizimu Afrika kuhambela kusuka etindzaweni letisemphumalanga yeSifundza lesiseNyakatfo, kuya eMpumalanga kuyangaseningizimu lese East London.

Luhla Lolubhaliwe

Nguyinye yema mongoose lokwatiwa lokuncane ngayo, ngenca yekuyaluka kwato ebusuku. Tiyatiwa ngekukhonkotsa kwato lokuvakala natisesikhatsini sekuhlangana. Nato tikhokha lokumantana ngasemuva kwetibunu tato njengendlela yekutivikela umatiphetfwe tinkinga.