Go Hlopha le go Phuthela Mae

© Chris Daly
Cleaning eggs.

Go šireletša bareki le go thibela hloka lesedi, batšweletši ba swanetše go obamela Melawana wa nomoro ya 725 o o laolwago ka fase ga Molawana wa Maemo a Ditšweletšwa tša Temo wa Nomoro ya 119 wa 1990 ge ba nyaka go rekiša mae.

Bogolo bjo bo nepagetšego

©Chris Daly
Mae a go fapana ka bogolo ga a swanela go phuthelwa mmogo ka setšhelong se se tee gomme a swanetše go bontšhwa a kgaogantšhwe ge a rekišwa ka bootee ka botee. Boima bjo latelago bo swanetše go šomišwa:
 • Lee la Super jumbo le swanetše ba boima bja go feta 72 g
 • Lee la Jumbo go feta 66 g
 • Lee la Extra Large go feta 59 g
 • Lee le legolo go feta 51 g
 • Lee la medium go feta 43 g
 • Lee la small go feta 33 g
 • A bogolo bja go tswakwa a swanetše go ba le boima bja go feta 33 g gomme a swanetše go swaiwa gabotse gomme ka bogolo bja go tswakwa le ge a rekišwa ka bootee ka botee go thibela hlakahlakano.

Go di kreita ka nepagalo

Mae la dikreiti tša go fapana ga se a swanela go phuthelwa mmogo ka setšhelong se se tee gomme a swanetše go bontšhwa ka go kgaogantšhwa ge a rekišwa ka bootee ka botee. Mae ao a sa obameleng kreiti ya 1, 2, goba 3 a ka se rekišwe ka Aforika Borwa.

Kreiti ya 1/Kreiti ya A

Bošweu bja lee bo swanetše go ba koto gomme mothobe wa lee o swanetše go ba ka tikologo ya bogareng. Sele ya moya e swanetše go ba ye nnyane, go fihlela botebong bja go tsenelela bja 6 mm, gomme le šute ka fase ga 6 mm ka tsela efe goba efe ge mae a sekamišitšwe ka tsela ya lehlakore. Lee le swanetše go ba kgole le moo go dulago nama gona gomme lekgapetla le swanetše go hlwekiša, ga le a swanela go ba le phatloga le go ba maatla. Bošweu bja mae bo swanetše go ba le mohola wa huagh wa bonyane 55 botee. (Kelo ye e lebelela boleng bja proteine ya lee, di theilwe godimo ga botelele bja bošweu bja lona. Go ba foreše le mae a boleng bja godimo a be le bošweu bjo bo kotwana go feta mae a boleng bjo bo fokolago.)

Kreiti ya 2/Kreiti ya B

Ke mae a mmalwa kudu a a rekišwago ka mabenkele. Mothobe o sephaphathi ga nnyane gomme bošweu bo kotwana go feta bošweu bja mae a nago le maswanedi a go ba Kreiti ya 1. Sele ya moya e na le palo ya godimodimo ya botebo bja 9 mm gomme e šuta ka fase ga 12 mm ka tsela efe goba efe ge mae a sekamešitšwe. Kgapetla ga se ya phatloga, gomme e ka ba makgwakgwa ka phopholego gomme e ka ba le mabu goba ditšhilana ga nnyane. Bošweu bja lee bo swanetše go ba le mohola wa haugh wo ka bago bootee bja 35.

Kreiti ya 3/Kreiti ya C

A ga a rekišwe ka mabenkeleng. Motobe ke wa sephaphathi gomme o ka ba telele ka sebopego, mola bošweu bo le go tshesane le go ba meetsana. Kgapetla e ka e phyatlegile le go ba ditšhilana.

Go phuthela le go swaya

©Chris Daly
Go phuthela mae ga og a swanela go fa tatso yeo e sego botse goba monkgo. E swanetše go ba ye maatla, ya go se kgaoge le go tswalelwa ka tshwanelo go šireletša mae ka nakong ya go swara le go sepetša. Ga e ya swanela go hupa monola wo o fetišago nakong ya phodišo gomme e swanetše go hlwekišwa ka tshwanelo le maswao a kgale a swanetše go tlošwa, ge e le gore setšhelo se šomišwa gape.
Phuthelo ya maleba e akaretša mebanki ye bonolo ya sebaka se gauswi le sa kgole sa go sepediša mae, therei ya go tsentšha le diphuthelwana tša polystyrene. Mae a lokologilego, le mae a polasana le mae a maswi a swanetše go obamela melawana ye bjalo ka ge go boletšwe bjalo. Tshedimošo ye e latelago e swanetše go ba mo go sešupo:

 • Leina la setšweletšwa
 • Leina la khamphani (leina la kgwebo)
 • Tshedimošo ya mophutedi
 • Letšatši la maleba la pele
 • Palo ya mae
 • Melawana ya kelo ya kgwebišano
 • Bogolo
 • Nageng ya setlogo

Translated by Lawrence Ndou