Ukuhlukaniswa kanye nokupakwa kwamaqanda

© Chris Daly

Ukuvikela abathengi nokukhandela ukungezwani, abakhiqizi kufanele bakhambisane nomthetho -725 otlolwe ngaphasi kwemikhiqizo yentandadi zokulima, i- Act No-119 yonyaka ka-1990 lokha bafuna ukuthengisa iinkukhu.
Okutjho bona :

Bathengise amaqanda wobukhulu obufaneleko

©Chris Daly
Amaqanda wobukhulu obuhlukeneko akukafaneli bonyana apakwe ndawoyinye esimumathini sinye begodu kufanele angabekwa, ndawoyinye lokha naba wathengisako .Napo ubudisi obulandelako obusetjenziswako:
 • Iqanda i-Super Jumbo kufanele libe budisi obudlula amagremu ayi-72 .
 • Amaqanda weJumbo abenobudisi obudlula i-66 yemagremu
 • Iqanda elikhulu kufanele libe nobudisi obudlula amagremu ayi-59
 • Iqanda elikhulu kufanele libemagremu adlula i-51
 • Iqanda elilingeneko lidlule ubudidi obuyi-43 yamagremu
 • Iqanda elincani kufanele lidlule amagremu ayi-33
 • Amaqanda avangeneko kufanele abenobudisi obudlula amagremu ayi-33
 • Ngitjho nanyana athengiswa awodwa ukukhandela bona angahlangahlanganiswe

Igreyidi efaneleko

Amaqanda ahlukahlukeneko akangapakwa ndawonye esimumathini sinye, begodu kufanele abekwe ngokuhlukaniswa lokha nakathengiswako .Amaqanda angakhambeleni namagreyidi i-1,2 nanyana -3 angathengiswa eSewula Africa.

Grade 1/Grade A igreyidi -1

Lokhu okumhlophe kweqanda kufanele kubedege bese kuthi isikhuphatjha sibemamanzana Imbobo ezingenisa umoya eqandeni, zibezincani ,zibenobubanzi obungaba yi-6mm zikhambe ibanga elingaba yi-6mm lokha ulisa ngaphanangapha.

Iqanda kufanele lingabinamatjhatjhaza wenyama bese kuthi iqephe lalo lihlanzeke ,lingabharasi ,begodu liqine.okumhlophe kwamaqanda kufanele kube ne- huagh value eyi-55 units.( Isimedo lesi siqala ikhwalithi yama-protein eseqandeni ngokuya ngobubanzi bokumhlophe beqanda)Amaqanda afretjhi wekwalithi anokumhlophe kweqanda kunalawo wezinga eliphasi.)

Grade 2/ Grade B igreyidi 2/nanyana B

Ngamanye Wamaqanda ambalwa athengiswa emavikilini.Isikhuphatjha sawo sisipara kancani kuthi lokhu okumhlophe kwawo kubematsikani kunakwamaqanda akwalifaya ukuba ngewegreyidi-1.

Imbobo ezingenisa umoya zibenobubanzi ubuyi-9mm, bukhambe ibanga elingaba yi-12mm lokha nalisiwa ngaphanangapha. Iqephe lawo alikabharasi lingabonakala limarhahlarhahla begodu lingakahlanzeki kuhle namtjhana linamabala.Okuhlomphe kweqanda kufanele kubene-haugh value engaba ma-unit ayi-35.

Grade 3/ Grade C igreyidi 3 /greyidi C

Lamaqanda angathengiswa emavikilini .Isikhuphatjha sawo sisipara, lokha okumhlophe kwamaqanda la kumatsikani begodu kumamanzi.Iqephe lingabharasa nanyana libe namabala.

Ukupakwa nokumeregwa

©Chris Daly
Amaqanda apakiweko akukafaneli bona abenephunga alikhiphako nanyana abe nokunambitheka okuthileko.Kufanele aqine, angaphuki begodu avalwe kuhle ukuwavikeleni bona angaphuki lokha nakaphathwako nalokha nakathuthwako.Akukafaneli adose umswakama omnengi lokha nakabekwe endaweni epholileko begodu kufanele ahlanzwe ngendlela kuthi amalebuli agade asetjenziswe esikhathini esidlulileko asuswe, nangabe iimumathi ziyokukubuyekezwa zisetjenziswe ukwenza umkhiqizo omutjha.

Iimumathi ezifaneleko ngekubalwa hlangana nazo amabhasikedi alula lokha athuthelwa endaweni eziseduze, nalokha kubuthelelwa amaqanda ,kusetjenziswe ama- filler trays kanye nempakana ze-polystyrene . Ekufaneli zilandele umthetho ebekiweko yokubana afakwe ilebuli etlolwe njalo.Imininingwane elandelako kufanele ibe selebulini: ibizo lomkhiqizo
 • ibizo lekhampani
 • Imininingwano yompaki
 • Ilanga azokonakala ngalo
 • Inomboro yamaqanda
 • I-Trade Metrology
 • Ubudisi bawo
 • Inarha avela kiyo

Translated by Busisiwe Skhosana