Kuhlukaniswa Noku Pakishwa Kwemacandza

© Chris Daly
Cleaning eggs.

Kuvikela batsengi noku gwema ukungakhulumisani,bakhiciti kumele balendzele umtsetfo we 725 kwe (Agricultural product standards Act,) Act no: 119 wango nyaka wo 1990 uma ngabe bafuna kutsenisa ema candza.

Sikali Lesilungile

©Chris Daly
Loko kusho kutsi: Emacandza langalingani akakhanganiswa namanye emacandza,kusebentiswa letikali leti:
 • emacandza lamakhulu kakhulu-72g
 • lamakhulu-66g
 • lamakhudlwana kakhulu-59g
 • lamakhulu-51g
 • lasemkhatsini-43g
 • lamancane-33g
 • lahlangene kumele atsi 33g futsi kufakwe imbheji kukhomba noma kubonisa kutsi ahlanganisiwe,kuze kungabi nokuphazamiseka

Kulandzelisa ngoku yiko

Emacandza lahlukene awa pakishwa ndzawonye.Kuhle kutsi ahlukaniswe mawatsengiswa,emacandza langahambisani na (Grade1) noma (Grade2) noma (Grade3) awatsengiswa eSouth Africa.

Luhlobo Lokucala (Grade A)

Kumele licandza licine kulendzawo lapho limhlophe khona libe indingilizi, nesicu lesimtfubi secandza sibe emkhatsini kwe candza. Indzawo enomoya kumele ibe incane ecandzeni, kube I 6mm, libe I 6mm ngisho libhekiswe phansi. Lingaphandle lecandza kumele lingabi nokungcola kwelingakhatsi lenkhukhu, futsi kumele lihlale lihlobile, lingafafabuki licine. Lesicu esimhlophe secandza kumele sibe nesi sindvo sa 55unit. (Letikali leti tibuka umsoco nemphilo ye candza, ngoku kala budze balesicu lesimhlophe. Amacandza lamahle futsi lasesimeni esikahle kumele acine, akhuluphale kwendlula lawo langekho esimeni lesikahle).

Luhlobo Lwesibili (Grade B)

Lincane luhlobo lalawa emacandza latsengiswa etitolo. Sicu lesimtfubi siba nokutjeka lokuncane, futsi sicu sakhona lesimhlophe sona siyacina sibesikhulu kunaleso sika (GradeA). Sikhala somoya sona siba yi 9mm futsi siba ku 12mm mangabe libekwa noma ngayiphi indlela. Lingaphandle lecandza alifafabuki, liba nokugudlutela futsi liba nokungcola. Lesicu esimhlophe secandza kumele sibe nesisindvo sa 35units.

Luhlobo Lwesitsatfu (Grade C)

Lawa awatsengiswa etitolo. Sicu lesimtfubi sona siya tjeka sibe sidze, kantsi sicu lesimhlophe siba sincane sibe ncama futsi sibemanti. Lingaphandle lecandza lingafafabuka noma lingcole.

Kupakisha neku Bekisa

©Chris Daly
Emacandza kufanele apakishwe avikeleke futsi sibambo sawo sicine, singaphuki, sivaleke kahle kuze emacandza angeke alimale mawa banjiwa noma ahanjiswa. Akumelanga atfole kushisa, awashwe kahle futsi kukhishwe timphawu letingasa sebenti mangabe kukhishwa loku kadze kuphetse.

Kupakisha lokufanele kudzinga ibhasikidi kuma kuhanjiwa indlela lencane noma lemfishane, noma kucokelelwa emacandza. Emacandza kuymele afakwe timbheji letitsite kuwa hlukanisa ngokuhlukana kwawo. Loku okulandzelako kumele kube kuleto timbheji:
 • Ligama laloko lokutsengiswako
 • Ligama lenkapane
 • Iminingwane yaloyo opakile
 • Ilanga lokonakala
 • Linani lamacandza
 • Ahamba ngani
 • Sikali sawo
 • Live lapho aphuma khona