U ṱalusa na kuputelele kwa makumba

© Chris Daly
Cleaning eggs.

U tsireledza vharengi na usa pfana nga nyambedzano zwavhuḓi, vhabveledzi vha fanela u ita mbalo ya u renga ya 725 ine ya vha fhasi ha zwa vhulimi act no, act no 119 ya 1990 musi vha tshi ṱoda u rengisa makumba.

U eḓana ha vhukuma

©Chris Daly
Hezwi zwi amba: Makumba ane asa eḓane ha faneli u pakiwa fhethu huthihi na u rengiswa a rengiswan o fhambana, hu shumiswa tshileme tshitevhelaho:
 • ane a pfi Super Jumbo a fanela u lemela 72g
 • ane apfi Jumbo egg a lemela 66g
 • ane apfi Extra Large afanela u lemela 59g
 • ane apfi Medium Egg a fanela u lemela 43g
 • ane apfi Small Egg a fanela u lemela 33g
 • havha na ane a pfi Mixed Sizes ane a fanela u lemela 33g nahone a fanela u vhonala uri ndi o ṱangananaho naho atshi khou rengiswa o fhambana.

U vhewa nga nḓila yone

Makumba ane avha uri ha eḓani ha faneli u vhewa fhethu huthihi nahone na musi atshi khou rengiswa a fanela u rengiswa o fhambana. Makumba ane asa tende u swika kha grade 1, 2 kana 3 anga si rengiswe kha ḽa Afrika Tshipembe.

Grade 1/Grade A

Tshithu tshi tshena tsha kumba tshi fanela uvha tsho khwaṱha na hone kumba ḽi fanela uvha na tshithu tsha ṱaḓa tsha tshipulumbu. Tshithu tsho tingeledzaho tshi fanela uvha tshiṱuku, hune u tsela fhasi ha fanela uvha 6 mm na hone tsha kona u tshimbila 6 mm kha matungo oṱhe. Kumba aḽi faneli uvha na ṋama na gwati ḽi fanela uvha ḽo kulumagiwa ḽi sina mitwe kana u kwashea. Vhutshena ha kumba hu fanela uvha Huagh ya 55 units. (hezwi zwi vhonala nga vhulapfu ha kumba. U vha ḽitete ḽi fanela uvha na tshithu tshi tshena tsho khwaṱhaho).

Grade 2/Grade B

Makumba maṱuku a holu lushaka aya rengiswa mavhengeleni tsha nga ngomu tshi vha tsho lala tshi tshena tsho sekena u fhirisa kha haala a Grade 1. luvhondo lwa muya luvha lwo tsela fhasi lwa 9 mm lwa tshimbila fhasi ha 12 mm kha lurumbu lunwe na lunwe musi kumba ḽi tshi khou khwashiwa. Tshithu tshi tshena tsha kumba tshi fanela uvha na Haugh ya 35 units.

Grade 3/Grade C

Haya ha rengiswi mavhengeleni. Tsha nga ngomu tsho lala tshi nga vha na tshivhumbeo tshi si tshavhuḓi, ngeno tshi tshena tsho lala tsha vha na maḓi. Gwati ḽa vha ḽi na mitwe.

Kuputelele na u swaya

©Chris Daly
Ku pakele aku faneli uvha na munukho na muthihi. I fanela uvha yo khwaṱha , isa kwashei yo valiwa zwavhuḓi uri i kone u tsireledza makumba musi o fariwa. A I faneli u wana muya nga maanḓa na hone i fanela u kulumagiwa zwavhuḓi na hone u lebeliwa ha kale hu fanela u bviswa arali i tshi khou shumiswa lwa vhuvhili.

Kupakele kwa vhuḓi hu vha hu tshi khou ambiwa uri hu fanela u waniwa zwithatha zwavhuḓi zwa u avhea khazwo musi hu tshi khou tshimbilwa lwendo lulapfu. Makumba ane avha atshi khou tshimbila nga oṱhe na one a fanela u ṱhogomelwa musi atshi khou pakiwa nahone zwi fanela u vhonala uri ndi one.

Hezwi zwitevhelaho zwi fanela u nwalwa khao:
 • dzina ḽa tshirengiswa
 • dzina ḽa Company
 • Zwidodombedzwa zwa mu paki
 • datumu ya musi a tshi kha ḓi ḽea
 • mbalo ya makumba
 • trade metrology
 • tshivhumbeo
 • vhubvo