UMandela Ulotjhisa Bamfisela Okuhle eSoweto

© Dr Peter Magubane
Umadiba ulotjhisa bamfisela okuhle e-Soweto.
Ngemva kokobana akhitjhwe ejele ngonyaka ka-1990, uNelson Mandela wabuyela kwakhe eSoweto. Isoweto yilokitjhi eliwela kumasipala we-City of Johannesburg, eSewula Africa. Eduze kwalapha ebekuyimayini khona. Igama layo liyi-abbreviation ye- English etjho bona-South Western Townships. UNelson Mandela wafika lapha ngonyaka ka-1946 nomkakhe wokuthoma uEvelyn Ntoko Mase.
Lokha nabahlukanako ngonyaka ka-1957, kwangena umkakhe wesibili uWinnie Madikizela ngonyaka ka-1958. Wahlala kancani lapha njengombana indima yakhe egade ayidlala emtlhagweni wepolotiki, beyidla iskhathi sakhe esinengi, wakateleleka bona ayozifihla ngonyaka ka-1961. Wayesele ahlala abaleka kwaze kwafika iskhathi lapha bambamba khona,bamvalela ngonyaka ka-1962.
Ngemva kokobana bamtjhaphululile ejele ngonjaka ka-1990, uNelson Mandela wabuyela kwakhe eSoweto wahlala amalanga ayi-11 wafudukela eHoughton nekusemakhitjhini weJwanisbhege.
Ngemva kokutjhatjhululwa kwakhe waqitha iskhathi ahlangana nabahlali beSoweto, abanengi bamkhumbula yena nomndenakhe kusukela ngeskhathi ebegade ahlala ngaso lapho nomndenakhe. Omunye umuntu owahlangana noMandela wathi,” Bekungathi ngibona izulu, ngamehlwami. Bekulibhudango elifezekileko ukuhlangana naye. Ngathinta isandla sakhe, akhange ngisasigeza isandla sami iimveke ezimbili. Ngabona ngathi ngeze kwabakuhle bona ngenze njalo.

“Ukwehlula umtlhago akusiyisenzo esikgelebha abantu abatlhagako, sisenzo sobulungiswa.” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Umvumi we-pop weSewula Africa uBrenda Fassie othintekileko emoyeni, usingatha uMandela....more

Mandela 100 - The Fight for Freedom

UMandela bekathandwa balandeli bakhe, begodu iliphawu lekululeko labo boke abantu. Udlala abonwa njengoZimu eSewula Africa, bekabonwa njengesika yamandla, neyethemba...more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Ngonyaka ka-1991, uNelson Mandela wathola unongorwana wokumhlonipha eJwanibhege e-Univesithi ye-Witwatersrand ngokuzinikela kwakhe enarheni le, nokuba mdosiphambili oyikakaramba okhe wabonwa eSewula Africa....more

Mandela 100 - Timeless Madiba

Abalweli bekululeko abanengi ukubalwa noNelson Mandela, egade eligcwetha ngeskhatheso basolwa ngumlandu wokuzama ukuketula umbuso ngeminyaka yabo 1950 yebandlululo....more