Ukuhlonywa Kwesimu Yamaderibe

© Louise Brodie
Isikhathi sokuphila kwesimu esilindelekileko singaphazu kweminyaka ematjhumi amabili, nje-ke kuqakathekile bonyana ubawe izeluleko kibosolwazi abafaneleko. Izinto ezilandelako kufuze zitjhejwe ngaphambi kokuhlonywa kwesimu etjha:
Umhlobo wesitjalo otjaliweko njenganje: ngiphi imihlobo begodu mingaki? Inani ngamatani elilindeleke bonyan likhiqizwe lisumi elitjha. Inga kghani ukuvuthwa komhlobo omutjha kuphambana nekwaloyo otjaliweko weentjalo? Ngiziphi ezinye iintjalo zokulima ezitjaliweko njenganje? Ukutholakala kwamanzi. Inani lemitjhini esetjenziswako. Ilwazi ngehlabathi ngendawo ekhethekileko kanye nokulunga kwesimu ukuthi kutjalwe kilo ngokuya ngokutjhigama kwalo. Ukutlhogonyelwa kwemihlobo yehlabathi, ukudoswa kwamanzi (nakunesidingo) kanye namakhemikhali begodu nokulungiswa kwama-microbiological wehlabathi kufuze kutjhejwe.
Ukusetjenziswa kanue nomhlobo wewayini ezokukhiqizwa begodu neemaraga ezikhiqizelwako. Umhlobo lo kanye nokukhethwa kwawo kufuze kutjhejwe kanye nokujayela kwemirabhu emhlobeni wehlabathi. Itjhejo elinye kufuze liqaliswe ezintweni ezizombeleze indawo yemirabhu: ukutjala okubanzi, ukuhlukaniseka kwemirabhu kanye neenkombam ubude bamareyi womuthi kanye nendlela yokusekela.

Ukufaneleka Kwendawo Yokutjala Amaderibe

Kufuze uqale ukufaneleka kwehlabathi – inga kghani iwalungele amaderibe wewayini nofana kufuze kutjhejwe eminye imihlobo yeentjalo? Indawo eyande khulu ngerhwaba kufuze ibalekelwe, isibonelo, iindawo ezivinyilika amanzi kanye nezimanzi nofana ehlabathini ethambileko kufuze zigegedwe nofana zonyiswe mantangi. Iindawo ezithileko ezithulamileko zingahle zibe nomoya omnengi ongenza ukumila kwemitjhana le kube nzima. Iindawo ezitjhigamileko zingaba ngezipholileko ehlobo ukudlula lezo eziphasi eziseduze nemilambo.
Imibundu yeTlhagwini eSewula Afrika ifuthumele begodu isetjenziselwa umhlobo we-Cabernet, Pinotage, Shiraz kanye neminye ethileko emhlophe efana ne-Chenin Blanc and Chardonnay. Imibundu yeSewula nokho ipholile begodu imihlobazo ejayeleko ngemhlophe efana ne-Sauvignon Blanc kanye ne-Riesling nomhlobo obovu ofana ne-Merlot kanye ne-Pinot Noir. Isanda yemilambo enothileko ingabuya ibange bonyana imithi yamaderibe ikhule ngamandla khulu kodwana amaderibe azokubola lula. Umhlobo obovu kilobu ubujamo angekhe wababovu khulu.

Ukuhlukaniseka Kwamareyi

Ububanzi bereyi bulawulwa, mnqopho womsebenzalo, kodwana kesinye isikhahi lenziwa yitregere begodu neensetjenziswa ezifana neemfufuzeli ezingasetjenziswa. Ubuphakathi bereyi esimini kanengi bukhamba phakathi kwe-2.1m kanye ne-3.0m kodwana lenziwa bonyana libe matsikana ngendlela ekungakgonakala ngayo ukwenzela ukusebenziseka kwehlabathi okuhle.
Lokhu kuophakamiosa umkhiqizo qobe yihegere begodu ekugcineni nenzuzo enengi kelinye nelinye ihegere. Ububanzi bereyi nokho buya ngendlela yokusekela kanye neyokuphungula imithi ezokusetjenziswa ngombana ngiyo equnta bonyana ububanzi be-canopy bungaba ngangani. Nawusebenzisa imitjhini yokuvuna, ukutjheja okunengi kufuze kuphoswe ebubanzini bendlela. Imitjhini le mikhulu khulu begodu esiphethweni samareyi lapho zijika khona kufuze kungabi seduze ngama-6-7m.

Ukuhlukaniswa Kwemithi

Ubude obuphakathi kwemithi yamaderibe bulawulwa mhlobo wehlabathi kanye nomhlobo wemirabhu evangiweko, ngamanye amagama kutjho ubukhali bomhlobo. Ukunotha khulu kwehlabathi kutjho bonyana kufuze imirabhu le itjalwe ngobubanzi obukhulu. Nalokha ihlabathi ingakanothi khulu kufuze zibe semaduzana.

Ukuhleleka Kwamareyi Kanye Nobude Bawo

Lapho ireyi ekufuze liqale khona kulawulwa yindawo nofana ukutjhigama kanye ukuphembetha komoya, ilanga kanye nomhlobo wetjalo. Imiphumela yomoya onamandla kanye nalapho unqophe khona kudlala indima eqakathekileko. Umoya ophembetha emasimini ungomisa amakari ngokukhulu ukurhaba begodu kuvimbele imihlobo yamalwele aziwa nge-fungal diseases. Unjalo nje unomthela omuhle ekupholiseni amaderibe begodu lokho kunciphhisa ukoniwa lula mumoya.
Umoya onamandla ovuthela ukusuka emahlangothini ungona amatlhurhelo asesemancani kusese ekuthomeni ekuveleni kwawo ngaphambi kobanyana akakarele esefeni yokusekela. Ukufumana ilanga elinengi kanye neendawo ezithulamileko ezibangela ukurhurhulwa mamanzi zibonobangela ekufuze batjhejwe ekuhlonyweni kwamasimu amatjha. Khulumisana nesazi sokutjala mayelana nalokhu ukwenzela ukufumana indlela ekungiyo yokuhlalisa amareyi womhlobo othileko wamaderibe. Okukhona nokungokutjha kukuthi kwenziwe amareyi amade ngombana akabizi khulu begodu akathathi isikhathi eside ukujika kiwo. Ubukhulu bobude bereyi linye bungaba yi-250m.

Translated by Johannes Nkosinathi