u Lugisela Mavu

© Louise Brodie
Before planting grapes, soil should be as even as possible to ensure that the vines is even in terms of quality and ripening.
Hezwi hu vha hu tshi khou ambiwa u lima musi u saathu ṱavha tshithu. A zwi faneli u ṱanganiswa na u langa mavu zwine zwa itwa nga murahu ha musi zwimela zwo no ṱavhiwa. Muḓivhi wa zwa mavu anga ambiwa nae uri avhone fhethu hune ha khou ambiwa nga haho nahone arali huna zwinwe zwi sihoho mugwalani, hu fanela u wanala nḓila yo ḓoweleyaho. Hezwi zwi nga amba uri nga nnḓa ha u shumiswa fhethu hu hulwane, fhethu huvhili huṱuku ha muṱokola hu fanela u ṱavhiwa ho sedziwa mavu.
Tshiṅwe tsha zwithu zwine zwa tou vha zwa ndeme vhukuma kha musi u tshi khou lugisela mavu ndi u wana mavu uri muri u kone ubva u wa vhuḓi musi u tshi kaṋiwa. Zwa u vhidza vhaḓivhi nazwone ndi zwa ndeme uri vha ḓe vha ṱole. U ṱhogomelwa ndi zwa ndeme u itela uri hu vhe na u vhona mitwe ire kha mavu kana wa wana huna mavu a vumba, naho zwo ralo midzi ya miri ya kale i fanela u bviswa.
Musi hu tshi khou lugiselwa mavu, hu fanela u lugiswa na zwine zwa wanala kha mavu zwine zwi sa vhe zwavhuḓi. Vha ḓivhi vha zwa mavu ndi ngazwo vha tshi tea uḓa vha ṱola vha kone u vhona lushaka. Hune wa wana mavu atshi nga ana muṋo zwi fanela u lugiswa wa miṋiwa.

Mbuyelo

Mavu ane avha o kwamana a fanela un kamanululwa musi hu tshi khou lugiselwa mavu. Zwine zwa nga khakhisa midzi ya tshimela zwi fanea u bvisiwa, kana khamusi zwi tshi khoi itwa nga u sa vha hone ha dzi mineral. Hezwi zwoṱhe zwi fanea u waniwa hu saathu thoma u ṱavhiwa tshimela. Ndi hone hune vha ḓo kona ha u ita ndulamiso ya zwo khakheaho mavuni arali zwi hone. Huna zwiṅwe zwi shumiswa zwine zwa fhungudza u khwaṱha ha mavu zwa engedza u ḓala ha maṋowana.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe