Soil Preperation - Kulungiswa Kwemhlabatsi

© Louise Brodie
Before planting grapes, soil should be as even as possible to ensure that the vines is even in terms of quality and ripening.
Kulungiswa kwemhlabatsi kugucula nekutsambisa umhlabatsi ngaphambi kwekutsi kuhlanyelwe tihlahla. Akufuneki kuphambaniswe nekunakekela umhlabatsi, loku kwentiwa ngemuva kwekuhlanyelwa kwetihlahla. Emuva kwekutsi bocwephesha babuke umhlabatsikukhani bangasho kutsi lendzawo ihlukile noma chake. Loku kungasho kutsi, kunekuhlanyela indzawo lenkhulu, tindzawo letimbili letincane tingasentjetiswa kuze tifane nelizinga lemhlabatsi.
Intfo lezama kutfolakala nakulungiswa umhlabatsi kutsi ulingane kuze titselo tivutfwe ngesikhatsi sinye. Kutsi umhlabatsi ubukwe bocwephesha kumcoka kakhulu ngoba bangeta nendlela lekahle yekulungisa umhlabatsi. Kufanele unakekele kutsi umhlabatsi welibumba ungabuyi ngetulu phindze wente siciniseko kutsi timphandze letindzala tiphume tonkhe.
Nakulungiswa umhlabatsi, tinkinga tawo kufuneka ticondziswe. Bocwephesha bemhlabatsi ngibo labatokusho kutsi yini ledzingekako. iGypsum intfo lefakwako emhlabatsini kukhuphula iCalcium saturation.

Buhle Bekulungisa Umhlabatsi

Kuhlangana kakhulu kwemhlabatsi kufanele kulungiswe emhlabatsini. Sikhala setimphandze singalungiswa ngekususa tintfo letivimbako emhlabatsini. Nasekutfolakele kutsi khona intfo leyinkinga emhlabatsini kufanele ilungiswe kungakahlanyelwa. Kungalungiswa ngemitsi yesilungu leto tinkinga letitfolakele. Kuma kwemhlabatsi kungalungiswa ngekufaka umcuba. Lomcuba wenta umhlabatsi uvundze.