Honey Badger

© Karl Svendsen

Dzina

Honey badger [Mellivora capensis]

Mbonalo

Ndi tshipuka tshine hafha kha vhulapfu vhu ya lingana 250mm kha mahaḓa atsho tsha lemela 12 kg. Tshi na muvhala hafha vhukati hatsho wa gireyi, ubva hafha nṱha ha maṱo a tsho u swika kha mutshila wa tsho. U wana zwi tshi khou tou elana musi wo sedza uri tshone tshiṋe tsho ita tshi tsu. Tshina muvhili wa vhuḓi une u nga vhuya wa vhona u nga tsho tou banditshiwa kana tsho valea lukanda lwatsho lwothe, tsha dovha tsha vha na zwiḓevhe zwiṱuku, na milenzhe ya u khwaṱha vhukuma ya maanḓa tsha vha na misipha.
Hezwi zwi bva kha uḓi ḓowedza u tshila nga u gwa na u fhedzesa tshifhinga tshilapfu tshi fhasi ha mavu, zwa dovha zwa vha zwihulwane. Zwithu zwihulwane zwa tsho ndi u tou tshimbila, fhedzi tshi ya kona u fhufha, nga maanḓa arali tsha vha tshi tshi khou lwisiwa nga ṅotshi. Tshi tshimbila nga u tou ita tshiḓula zwituku fhedzi ha a zwi tshi kundisi u wana zwiliwa zwa tsho kha zwiponda tshi a tshi kokodza u vhuya u swika tshi ṱuwa nazwo mavuni.

Kuḽele

Ndi tshi puka tshine tsha tshila nga dzi ṋama dza zwipuka zwiṱuku, phame na mmbevha. Tshi ya kona u ḓi fasha na zwipuka zwi no ḓi vhonala sa ṋowa na zwinwe vho. Tshi ya kona nau dzhia zwipuka zwine zwa vha zwo vhulaiwa nga dzinwe phukha dzo no nga tshone dzo no tshila nga ṋama tsha ḓi lela. Hezwi zwa uri tshi funese ṋotshi na ṋamusi a huna ano zwi divha uri zwiitiswa nga mini.
Zwoṱhe zwi sokou tou humbulelwa uri zwi ya kona u fembedza munukho wa mutoli zwi kule na nga tshiṋoni tshinwe tsho no tou vhidzelela vhukuma. Mishumo ine tsha ita tshi ya fanela u livhuwiwa kha u rafha ṋotshi.

Kubebele

Tshi beba ṅwaha woṱhe, tsha tshisadzi tshi ya kona u vha na vhana vhavhili nga luthihi. Ṱhoḓuluso dzi no bva southern Kalahari dzi ri vhana vha hone vha ya kona u dzula na mme u swika vha tshi swikisa ṅwaha na miṅwedzi mivhili, zwi saathu kona u ḓiimisa nga zwoṱhe. Hezwi zwo fhambana na hoiney badger ya Eurasian ine vhana vhayo vha ya kona u ḓiimisa musi vha tshi tou vha na minwedzi miraru fhedzi.

Kuitele

Uya nga ha James Stevenson-Hamilton, warden ya u tou thoma ya Kruger National Park, uri huna zwiwo zwivhili zwe zwa vhuya zwa itea nga heyi honey badger, musi I tshi thasela dzi khongoni na dzi nntsa, yo tou dzi yela, nga masiandoitwa a zwezwo zwo ita uri hedzo phukha mbili dzi lovhe. Zwine zwa amba uri hetshi tshipuka ndi tshipuka tshine tshi ya lwa vhukuma.
Ndi phukha dzine dzi tshimbila nga tsha dzo na hone dzi songo vhuya dza dzhaya na luthihi dzi tshi khou I tela uri dzi kone ha u fembedza zwipondwa zwadzo. Hangei kha southern Kalahari musi hu tshilimo dzi tshimbila dzi nnzhi ngeno I tshi ri vhuria inwe na inwe ya tou ḓi vhonela, na ho zwo ralo fhethu hune dza thaselwa nga maanḓa dzi tshimbila dzi lugwada.

Ndowelo

Dzi na nḓowelo yo ḓoweleaho dzi ya konḓelela dza dovha dza wanala fhethu hune ho fhambananaho, kha vhupo vhunwe na vhunwe dzi ya kona u tshila, nga nnḓa ha fhethu hune ha tou vha sogani ḽihulu vhukuma hune ha balelwa uvha na mvula yo no lingana 2000mm nga ṅwaha.

Hune Dza Wanala Hone

Dzi ya wanala nga maanḓa Africa Tshipembe loṱhe nga vhuphara, nga nnda ha vunḓuḽithihi ḽine ḽa vha ḽa North-West.

Zwine Zwa Tshila Nga Honey Badgers

Hezwi zwihulwane zwi ya kona u vhulaiwa nga nngwe na ndau. Muvhala hoyu wayo mutsu na mutshena ndi wone wono kona u tsivhudza dzinwe phukha dzine dza vha dzi khou toda u I ponda nga ha maanda ayo.

Zwino Takadza Nga Hayo

Honey badgers a I vhaisiwi nga vhutungu ha nowa. Hezwi musi yo rwiwa kha tshifhatuwo nga dzinwe phukha i tshi to vhonala uri yo vhaisala zwavhukuma, nga murahu ha awara thaṋu fhedzi I vha yo no fhola. Hezwi zwino ita uri isa vhaisiwe nga vhutungu ha nowa I tou hula nazwo, zwi vha zwi khou ḓi hula I tshi khou hula, a I vhu pfi vhutungu ha ṋowa, phame na ṋotshi.
Hezwi zwi vhanana zwa yo iya kona u zwi tsireledza musi zwi tshe zwiṱuku u swikela zwi tshi vha na vhuṱali na nḓivho ha u ḓilwela vho. I dovha hafhu I sa pfe vhuṱungu musi yo lunwa nga ṋotshi, fhedzi dzi ya di wanala dzo vhulaiwa nga zwilonda zwine zwa vha zwo bva muvhilini wayo.