Honey Badger
Ikghokgho

© Karl Svendsen

Igama

Ikghokgho [Mellivora capensis]

Ukuvela Nokwakheka Kwayo

Iinkghokgho zinesilinganiso sobude obuphakamileko esimamilimitha amakhulu amabili namasumi amahlanu (250 mm), kanye nesilinganiso sobudisi obumakhilogremu alisumi nambili (12 g). Isikhumba sazo zinamaboya ahlezi ngokuhleleka anabileko amlotha ngombala asuka ngemva kwamehlo ukuya esithomeni somsilazo, begodu ahluka khulu nalawo wombala onzima esemathunjini. Zinomzinjana omncani, iindletjana ezimatsikana kanye nemilenze eqinileko, begodu zimazipho aqinileko.
Zivamise ukuwasebenzisela ukurhubha nokwemba nofana ukuhlala ngaphasi kwehlabathi, kodwana kesinye isikhathi ziwasebenzisa njengeenkhali. Isilwani esiphila khulu ehlabathi kodwana iyakhwela emithini, khulukhulu nayikarhwe liluju eliphezulu. Ilandelela isilwani ngendlela yokuya buthaka ngaphandle kokudinwa ukufikela lapho isilwaneso sehlela phasi ehlabathini.

Ukudla

Mhlobo wesilwani esiphila ngenyama, begodu idla imihlobohlobo yeenlwanyana ezincani, ezifaka hlangana abofezela namakhondlo. Kesinye isikhathi zivamise ukudla nalezo ezikhudlwana ezifana neenyoka kanye nama-springhares. Zivamise nokudla iinmpunzana ezincani ezibulewe ngezinye iinlwani ezidla inyama kwaphela.
Idlela ezidla ngayo iluju isengakabi ukwazakala kuhle, kodwana zisolelwa ngokurholelwa eenhlakeni zeenyosi ziinyoni zeluju. Inyoni le ifanele ihlonyuliswe njenge yikghokgho yeluju (honey badger) ngeensalela zeluju nofana amaqephe walo.

Ukuzala nokukhulisa

Ikghokgho iqatjangelwa njengesilwani esizala unyaka nonyaka, begodu zivamise ukuzala amadzinyana akhamba ngamabili ngesikhathi esisodwa. Irhubhululo elenziwe esewula yeKalahari likhombise bonyana amadzinyana avamise ukuhlala nabonina isikhathi esingaba ziinyanga ezilisumi nane, ngaphambi kobana aphile ngokuzijamela. Nokho lokhu kutshwaya umehluko ophambene nomhlobo wekghokgho ebizwa i-Eurasian Badger ngokuthi wona avamise ukuphila ngokuzijamela eenyangeni ezinthu zobudala.

Ukuziphatha

U-James Stevenson-Hamilton, omtjheji wokuthoma wesiciwini se-Kruger National Park, wagadangisa izehlakalo eembili lapho ikghokgho yabonakala isahlela ikokoni kanye ne-Waterbuck, lokhu ikwenza ngokugijimela ezithweni zangasese zeenyamazanezi. Ngebanga lamanceba amambi iilwanezo zombili zagcina zifile. Akusolakali bonyana umhlobo lo wesilwani uyathusa begodu begodu usilwi esikhulu.
Iinkghokgho zimhlobo weenlwani ezizuma ngasinye nofana ngokuhlukana, begodu ukuzuma kwazo kwaziwa ngokukhamba buthaka begodu ikhambe mazombezombe, ikhambe inukelela amakhondlo imigodi kanye nemitlhala yeenlwani ezirhurhubako. Esewula ye-Kalahari, iinkghokghowezi zivamise ukutjhugulula ukukhamba ngobusuku ngesikhathi sehlobo kuthi ebusika zitjhagale khulu emini. Nanyana kunjalo eendaweni lapho iinkghokghowezi zithikamezwa misebenzi yabantu zivamise ukutjhagala ngomnyama.

Ikhaya/Indawo Yokuhlala/Isikhundla

Zitholakala emihlobeni eminengi yeendawo ezingafaniko, begodu ziyatholakala neendaweni zobujamo obungafaniko, ngaphandle kwamarhalawumba kanye neendawo ezinezulu elimamilimitha aziinkulungwana embili zezulu ngonyaka.

Lapho Zitholakala Khona

Zisabalele pheze yoke iSewula Afrika, kodwana azitholakali emalwandle weendawo ezise etlhagwini tjhingalanga.

Amanabazo/Iinlwani Eziyingozi Kizo

Ezidala zivamise ukubulawa zizingwe kanye namabhubezi. Umbalayo onzima nokumhlophe uthathwa njenge tshwayo lokuyelelisa amanabayo ngamandlayo kanye nekanayo.

Okukarisako Ngayo

Iinkghokgho zibonakala zingakho ukuzivikela naziza ebungozini beenyoka. Ikghokgho elunywe ebusweni yinyoka yetjhefu esezingeni eliphezulu ikhombisa amatshwayo wokobana inceba limbi, kodwana ibuya ilulame ngemva kwama-awara amahlanu. Nokho ivamise bona ukuvikelekokhu iphile nacho iiplwayo yoke njengomba ihlala ibamba iinyoka, abophepheni kanye neenyosi.
Amadzinyana amancani unina aawavumeli bonyana abambe iinyoka eziyingozi kufikela lapho sele anamakghono atlhogekako nokuhleleka. Nokho kubonakala kwanga nayo inakho ukuvikeleka ekulunyweni ziinyosi, nanyana kunjalo ikhe yatholakala ilunywe inamalonda namanceba beyafa, kukhuhulu eendaweni lapho iinyosi zigcinwe khona. Fumana ilwazi elinabileko nge-African Honeybadger.