Honey Badger

© Karl Svendsen

Leina

Honey badger (Mellivora capensis)

Ponalo

Honey badger di ka ba dimilimitara tše 250 go ya godimo le boima bja dikilograma tše 12. Letlalo la boya la yona le sephara le na le boya bjo bo magwaša ka mmala o mo putšwa, boya ba go tloga godimo ga mahlo go ya fase ga mosela wa yona, e swana ga botse le diaparo tša yona tša ka fase tše ntsho.
E na le mmele wa semphara wa go yela fase, le ditsebe tše nnyane le maoto a makoko a nago le manala a magolo. Ke tšona tše di dirago go be tlwaelo go yona go epa melete le go sepetša nako e ntšhi tlase meleteng ebile e le go dibetša tša yona. Le ge e le phoofolo ya go phela fase, e kgona go namela mohlare ga golo ge e gogelwa ke tswina. E sepela ka kitima go senene, ga e lape go latela phoku go fihlela e kgathala.

Dijo

Ke seja nama sa go ja diphoofotšwana tše nnyane tša mehutahuta, bjalo ka diphepheng le magotlo. Di ka ja le mašaledi a diphuti tše nnyane tšeo di bolailwego ke tše dingwe tša go ja nama. Lebaka la gore di je tswina ga le tsejwe. Go dumelwa di etwa pele ke nonyana ya go lepa moo dinoše di bego gona. Nonyana e e swanetše gore e lebogwe ka mašaledi a tswina ke honey badger.

Pelego

Honey badger go gopolwa gore e tswala ngwaga ka moka, mo tshadi go gopolwago gore di tswala bana ba babedi. Nyakišišo ka Borwa bja Kalahari bo bontšha gore bana ba dula le bo mmatšona nako ya go lekana dikgwedi tše 14, pele di hwetša bolokologi. Seo ke sešupo sa gore ga di swane le badger ya Yuropa le Asia ye e lokologago ka kgwedi tše 3.

Boitshwaro

James Steven-Hamilton yoo e le go molebeledi wa pele wa Phaka ya setšhaba ya Kruger, o begile tiragalo tše pedi mo phakeng mo honey badger e bego ya hlasela phala le polo meetse ka go latelelana, gomme e di loma mapeleng. Ka mabaka a seo se dirilego, diphoofolo tseo ka moka di hwile. A go na pelaelo ya gore phoofolo e ke ye maatla, le gore e sebete sa ntwa.
Honey badger ke phoofolo ya go šika noši ge e sela, go sela ga yona ke go kgethegilego ka modikadikwe ge e sepela e tšwelela pele ka go dupelela dipeba le digagabi tše nnyane mo meleteng. Kua Borwa bja Kalahari, honey badger di fetoga go ba mošika bošego Selemo goba mosegare ge e le Mariga. E fela moo di tshwenyago ke batho di kgetha go sepela bošego.

Moo Di Hwetswago Gona

Di hwetšwa Afrika Borwa ka bophara, eupša ga di gona tikologong tša Leboya Bophirima mabopong.

Tša Go Kgahliša

Honey badger e e bonala e na le tšhireletšo go mpholo wa dinoga. Ge e lomilwe ke noga ya Lebolobolo ya mpholo o o kotsiga bo ntšhi maswao a bohloko bokalo ka morago ga di-iri tše hlano e tla boela sekeng. Tšhireletšo ye e ka oketšega nakong eo ge honey badger e le gare e gahlana le mpholo wa dinoga, diphepheng, le dinose.
Tše nnyane di thibelwa ke mmatsona go swara dinoga tša mpholo go fihlela di eba le mahlale le tsebo. Honey badger e bonala e na le tšhireletšo kgahlano le dinose, eupsa di na le ho hwetšwa di hwile ka meleteng ya dinose ka go tanywa.