Honey Badger

© Karl Svendsen

Libito

Honey Badger [Mellivora capensis]

Kutiveta Kwato

Ema Honey Badgers alinganiswa kumakhulu lamashumi lamabili nesihlanu ngema mm budze bawo emahlombe phindze abenesisindvo lesilishumi nakubili sema kg. Boya bato bukhulu futsi nendlela yeboya lobumtfubi lobuhamba ngasemehlweni kuya ngasekugcineni kwe msila, lohluke ngekutsi uyahwaya kuletindzawo tayo letimnyama.
Tinemutimba lophansi longatsi utfwele ngemahlombe, nemehlo lamancane kanye nemilente lesidudla lesindzako, phindze tine tingalo letindze. Indlela lenye yato yekugucuka kutsi tigubhe tiphindze ticitse sikhatsi ngaphansi emhlabatsini, phindze titikhali letesabekako. Iyinhloko emhlabeni kepha ingagibela,ikakhulu nayikhangwa luju.
Ihamba kancane kepha ibanemndlandla phindze iyihlala emsileni leso silwane leyisitingelako size leso silwane siwele phansi emhlabatsini.

Kudla Letikudlako

Sidla tilwane letincane letehlukene, bofeceli nema gundvwane lamancane. Tiphindze tidle tilwane letinkhulu nje ngetinyoka netilwane letiphose tifane ne kangaroo noma irabbit. Tingadobha noma titfole tinyamatane letincane letibulewe nguletinye tilwane letidla inyama. Lendlela letidla ngayo luju nguleyecile futsi ayatiwa.
Tiyasoleka kutsi tiholwa tinyoni letigadza luju kuya kulelobhokisi lelihlala luju. Leligama lifanele lihlomeliswe ngema Hondey Badger ngetincamu tekufaka luju.

Kwakhiwa Kwato

Le Honey Badger icatjangwa kutsi ikhicita umnyaka wonkhe, ema badger esifazane acatjangelwa kutfola ngamabili emabadger lamancane. Lucwalingo lolwatfolwa southern Kalahari likhomba kutsi emazinyane ahlala nabomake babo sikhatsi lesingangelishumi nakune setinyanga, kungukhani tikhululeka. Lesibonakaliso lesicatsaniswe kulese Eurasian Badger lengatfola inkhululeko etinyangeni letintsatfu.

Kutiphatsa Kwaso

James Stevenson-Hamilton, lobekangumachuzu endzaweni yetilwane leseKruger National Park, watsebula timbili tento kulepark lapho iHoney Badger ihlasela Ingongoni ne Kobus, ngekubamba indzawo lenemamasela ledvutane nebudvodza bayo. Ngesizatfu sekulimala kwato kwenta letilwane totimbili kutsi tife. Akukho kungabata kutsi lesilwane siyacondzana futsi sinesibindzi sekulwa. Ema Honey Badgers ahlala ahamba wodvwa futsi indlela lakatiphatsa ngayo naka odvwa ichazwa kuhamba kwawo kancane afumfutsa emagundvwane nemigodzi yaboholoholo kanye nekulandzelaliphunga.
Endzaweni yase southern Kalahari, ema Honey Badgers ayajika ngelihlobo abenemandla ngetikhatsi takusihlwa bese ngetikhatsi tasebusika tibanemandla ekuhambeni kwelilanga. Nobekunjalo, etindzaweni lapho ema honey badgers atsintseka khona ngemisebenti yebantfu avama kuyaluka ngetikhatsi takusihlwa.

Indzawo Yekuhlala

Ema Honey Badgers anendzawo lenkhulu futsi atfolwa etindzaweni letinengi letinkhulu letisesimeni lesincono,ngaphandle kwemahlandze lamabi kakhulu netindzawo letitfola imvula kakhulu lengaba tinkhulungwane temakhulu lamabili ema mm ngemnyaka.

Lapho Titfolakala Khona

Tisakateke kakhulu Eningizimu Afrika, kepha atikho etindzaweni letingaselwandle lekufaka iNyakatfo ne Nshonalanga.

Silwane Lesiyingoti

Bantfu labadzala bavama kubulawa tiNgwe nemaBhubesi. Lemibala yawo lemnyama nalokumhlophe kutsiwa iletsa noma ipha secwayiso kuletinye tilwane letiyingoti letifana nato futsi letinemandla.

Emaciniso Latsandzekako

Ema Honey Badgers ativeta avikelekile etinyokeni letinebutsi. IHoney Badger lelunywe ebusweni yi la cytitixic puffadder ikhombisa timphawu tebuhlungu lobungasibo lobukhulu kepha iphola ngalokugcwele kungakapheli emahora lasihlanu. Lobubutsi bungakhula ngekuhamba kwesikhatsi kule honey badger uma ijwayele kuhlangana nebutsi lobuncane betinyoka, bofeceli netinyosi.
Ematfole noma bantfwana labancane bavikelekile ngabomake babo ekutfoleni lobutsi betinyoka baze babe netindlela noma lwati lolungilo. Nanobe ema honey badgers ativeta anekuvikeleka ebutsi ekusutelweni tinyosi, ake atfolakala asutelwe abese ayafa ngendzaba yekuvuvuka.