Blue Wildebeest
Ṋari

© Roger de la Harpe

Dzina

Ṋari (Connochaetes taurinus)

Tshivhumbeo

Tshi na muvhili une wa vha na muvhala mutsu wo no penya wo yelaho kha siliva, ina mutalo mulapfu wo thomaho kha phanḓa, zwine zwa I khethulusa ndi mutalo wayo wo thomaho hafha kha phanda uya mutshilani mutalo wa hone ndi mutsu ure na mavhudzi o imalalaho kana o imelaho nnṱha. Zwothe tsha tshiduna na tsha tshisadzi zwina maṋanga mapfufhi o kombamaho. Khulwane ya hone ya munna maṋanga ayo ndi one o no iita uri inge khulu ya danga. Ya mboho I lemela 250 kg vhulapfu ha hone uḓa hafha kha mahaḓa ndi 1,5m ya tshisadzi I lemela zwiṱuku ndi 80kg ngeno vhulapfu uḓa hafha kha mahaḓa ndi 1,4m.

Mabebele

I beba nga khalanwaha I beba ṅwana muthihi tshilimo I ḓi hwala lwa minwedzi miṱanu na miṋa. Ṅwana wa hone uya kona u tshimbila na dzinwe phukha isaathu fhedza na muthethe yo bebiwa.

Matshilele

Ndi phukha ine ya pfuluwa nga dzi khalanwaha nga mulandu wa ṱhodea ya zwiliwa, iya ya fhethu hune ha vha uri ho oma kana ho ṋukalaho, ndi tshi puka tshine tsha tshila nga uḽa mahatsi. Ndi phukha dzine dza dzula dzi nga tshadzo, dzi tshimbila dzothe ubva kha dza fumi uya kha dza zwigidi. Dza tshinna dzi ya kona u lwa nga maanḓa arali dzo ṱhaselwa kha ḓaka ḽa dzo.

Hune dza wanala hone

Musi dzi tshi phadaladziwa dzo iseswa dubo lwa north eastern ha Africa Tshipembe. Dzone adzi khombo na luthihi fhedzi hune dza wanala hone hu khombo nga maanda. Dzo phaḓaladziwa nga vhunzhi north of Africa tshivhalo tshadzo tsho fhungudzea nge ha itiwa dzi khura dze dza tsireledza uri dzi si tsha phaḓalala.

Mawanwa

Huna zwipuka zwiṱanu zwine zwa vha na vhushaka na nari zwine zwa fana na uyelana:
Connochaetes taurinus taurinus - blue wildebeest of bridled gnu
Connochaetes taurinus albojubatus - eastern white-bearded wildebeest
Connochaetes taurinus cooksoni - Cookson’s wildebeest
Connochaetes taurinus johnstoni - Nyassaland wildebeest
Connochaetes taurinus mearnsi - western white-bearded wildebeest

Wildebeest

Heyi phukha ina muvhala wa gireiyi ya silivhere wo dombilelaho na mavhala o buḓaho kha milenzhe ya phanḓa. Heyi phukha i na ṅwendze mulapfu mutsu na ndebvu dzo nembelelaho kha mukulo na mutsinga....more