Blue Wildebeest
Ingongoni leluhlata njengesibhakabhaka

© Roger de la Harpe

Ligama

Ingongoni leluhlata njengesibhakabhaka noma Leyatiwako noma Lemhlophe – Lenesilevu (Connochaetes taurinus)

Kutiveta Kwato

Lomtimba loyisiliva letopele naloku Mphunga ubhalwe ngemalayini labheka etulu ngaphambili kwekota. Ingongoni leluhlata njengesibhakabhaka ichazeka kahle ngaletinwele tayo letindze nesilevu noma tinwele letilenga kuchochocho nase ntsanyeni. Yombili lemilili tinetimphondvo letimfisha letigobekile. Timphondvo tenkhabi lendzala tiyesendza. Sisindvo setinkhabi singemakhulu emashumi lamabili nesihlanu ngema kg bese sikali semitha kunye nesihlanu emahlombe. Tinkhomo tincanyana, ngesikali lesingukunye nalokune sema mitha emahlombe ne mass lengemakhulu lalishumi nemashumi lasiphohlongo ngema kg.

Kwakhiwa

Tingongoni letiluhlata njengesibhakabhaka tentiwa nanomangusiphi sikhatsi. kutalwa kwematfole ngenkhomo iyinye kwenteka ngesikhatsi seluhlobo emvakwekumitsa sikhatsi lesitinyanga letiyimfica. Ematfole ayagijima nemihlambi emva kwemizuzu itelwe.

Kutiphatsa Kwato

Sikhatsi sekusuka sato saba sikhatsi lesikahle lesabekwa lesivumela kuhlukumeteka kwetintfo letinkhulu etindzaweni siphindze sinciphise indlela lokwentiwa ngayo, ngetikhatsi tesomiso ne manti. Leti tilwane letikhululekile, tivela ngemihlambi lengaba ngemashumi kuya kutinkhulungwane. Tinkhabi tigcina tindzawo uma imihlambi seyihleti.

Lapho Titfolakala Khona

Kusuka kwetilwane kuyinye indzawo tiye kulenye iyanakwa etigodzini letise north kuya e eastern ye Ningizimu Afrika. Ayitsatfwa ngekutsi iyingoti, kodvwa itfolwa ikuvikela etindzaweni letinye. Tiphindze timikiswe emaveni lavulekile lase north ye Ningizimu Afrika. Inombolo yetilwane yehlisiwe ngendzaba yekubiyela, lekalela emasiko nemihambo yawo.

Lucwalingo Lolwabhalwa

Tisihlanu tilwane letifana ne Ngongoni leluhlata njengesibhakabhaka la Afrika
Connochaetes taurinus taurinus – Ingongoni leluhlata njengesibhakabhaka noma bridled gnu
Connochaetes taurinus albojubatus – Ingongoni lenesilevu lesimhlophe yase Eastern
Connochaetes taurinus cooksoni – Ingongoni ya Cookson
Connochaetes taurinus johnstoni – Ingongoni yase Nyassaland
Connochaetes taurinus mearnsi – Ingongoni lenesilevu lesimhlophe yase Western

Wildebeest

Ingongoni leluhlata sasibhakabhaka inesikhatsi sekuhlangana. Sikhatsi sekutalwa kwematfole enkhomeni yinye sivela ngesikhatsi selihlobo emva kwekumitsa tinyanga letiyimfica....more