Wildebeest
Ingongoni

© Shem Compion

Ingongoni Leluhlata Sasibhakabhaka

Lomtimba wayo loyisiliva nalokumphunga lotopele lonemabala latopele labheke etulu ngembili. Le Blue Wildebeest ichazwa ngaletinwele tayo letindze letimnyama nesilevu sayo lesinetinwele letilenga ngakuchochocho nasentsanyeni.
Yomibili lemilili ikhula timphondvo letigwenjile. Etinkhabini letikhulile letimphondvo letitisindzako. Tinkhabi tikala ema kg lamakhulu lamabili nemashumi lasihlanu bese ikala 1.5m emahlombe. Tinkhomo tona tincane, tikala 1.4m ehlombe bese tinemass lengema kg lalikhulu nemashumi lasiphohlongo.

Kwakhiwa/Kwentiwa

Ingongoni leluhlata sasibhakabhaka inesikhatsi sekuhlangana. Sikhatsi sekutalwa kwematfole enkhomeni yinye sivela ngesikhatsi selihlobo emva kwekumitsa tinyanga letiyimfica. Ematfole angagijima nemihlambi emva kwemizuzu icedvwa kutalwa.

Kutiphatsa

Sikhatsi sekuyohlala kulenye indzawo savetwa singulesincono lokuvumela lesento setintfo etindzaweni letinkhulu lokuphindze kunciphise kusebentiseka, ngesikhatsi sekunetsa nangesikhatsi sesomiso. Lesisilwane lesidla titjalo sihlala sihamba ngeliningi laso, sivela ngemihlambi lehambela kuletilishumi kuya kutigidzi letimbalwa. Tinkhabi tigcina tindzawo tato uma umhlambi uhleli ungetilutfo.

Lapho Titfolwa Khona

Kusakateka kugcineka etigodzini letiseningizimu yemphumalanga lela Ningizimu yeAfrika. Atitsatfwa njengekutsi tiyingoti noma tisengotini, kepha titfolwa etindzaweni letigcinwe kito. Futsi tisakateke emaveni lase nyakatfo ye Ningizimu Afrika. Kukhula kwenombolo yato kunciphile ngenca yekufenisela, lokukalela buve nekunyakata lokungakalungiselelwa.