Wildebeest
Kgokong

© Shem Compion

Kgokong ya Botala bja Leratadima - Ponalo

Mmala wa goo fifala le boputswa le mapanta a tsepamego a fifetšego mo go thomago maoto a ka pele. Dikgokong tša Botala bja Leratadima dikgetologile ka mariri a maso a ma telele le maledu a a mariri a go lepelela a go tšwa mogolong go ya molaleng. Bobedi bong bja ditshadi le dipoo di mela manaka a kopana a obegilego.
Go dipoo tše kgolo manaka a obegile kudu bjalo ka palamonwana. Dipoo di ne boima bja dikilograma tše 250 le botelele bja magato a 1.5 ka magetleng. Ditshadi ke tše nnyane go senene, ka tekanyetšo ya dimetara tše 1.4 ka magetleng le ka boima bja dikilograma tše 180.

Tswalo

Dikgokong tša mmala wa Leratadima di tswala ka sehla. Matswalo a namane ye tee go tshadi a ka ba gona nakong ya selemo morago ga go duša lebaka la dikgwedi tše senyane. Dinamane di ka kitima le mohlape metsotso fela ka morago ga matswalo.

Boitshwaro

Go huduga ka sehla ke yona tsela ya go ipoloka, go dumelela le šomiša ditlabakelo tša dibaka tše kgolole go khutšiša phulo ka go se e fule kudu, se se diragala ka sehla sa meets le sa komelelo. Ye ke phoofolo ya go ja dimela ye e nago le kgaugelo, e sepela ka mehlape ya go lekana tše lesome go ya go dikete tše mmalwa sehlopha. Dipoo di hlokomela dibaka ge sehlopha se dutše se sa diye selo.

Moo di Hwetšwago

Phatlalatšo ya tšona e direga kudu ka Lebowa-Bohlabela dileteng tša Aforika Borwa. Ga e tšeewe bjalo ka ye e kotsing, eupša e hwetšwa kudu ka mafelong a pabalelo ya tlhago. Gape di phatlaladitšwe ka bophara nageng tša Lebowa la Aforika Borwa. Bontšhi bja dipalo tsa tšona bo fokotšegile kudu ka lebaka la magora, a thibelago setšo le hlago ya go huduga ge go hlokega.