Cheetah
Lengau

© Shem Compion

Leina

Lengau (Acinonyx jubatus)

Popego

Lengau e amogelwa jaaka phologolo e e lobelo thata ka dikgala tse di khutshwane. mme e ka fitlhelela go fitlha go ya dokilomitara tse 90 ka ura (55.9 M / h) go fitlhella setswa setlhabelo sa yona. Katse e e bonala e bopame, maoto a malele, mme tlhogo ya yona e bonala e potokile le ditsebe tsa yona tse di farologaneng. E ka nna dikgato tse di ka nnang dimetara tse pedi go tswa mo nkong go fitlha mo ntlhaneng ya mogatla, e na le boima jwa dikilogerama di le 40 - 60, e bile dimilimitara tse 80 go ya kwa godimo. E na gape le go fokotsa legaba le bonno bo bo kwa tlase. Katse e e bonala ka mebala e e maatla mo letlalong la yona. E silega le mogatla o motelele go lekana le halofo ya boleele jwa tlhogo le mmele wa yona. Mogatla o o kgethegileng wa ditshaelo tsa mebala.

Dijo

Konokono ya setswasetlhabelo sa Lengau e nnye jaaka Steenbok le Duiker, Thomson’s Gazelle le Phala, mme go na le diakhaonto tsa banna, go kgobokanya mmogo go tsoma ditswasetlhabelo tse dikgolo jaaka Tholo. Gape di tsoma Ditshwene, Dinonyane tse di sa fofeng, Dininyane tse di kgoloane mmele tse di tshelang mo lefatsheng, Dimmutla le Dinoko.

Tsadiso

Mangau ga ana nako e e tsepameng ya go tsala. Di tshwana le Di Nkwe.... Ban aba Lengau ba belegweng morago ga nako ya go dusa e e ka nnang dikgwedi tse tharo. Gantsi di tshotsweng mo tse pedi tse, mme ka dinako tse dingwe go na le go fitlha go ya go tse thataro. Ban aba Lengau ba ka mme wa bone dingwaga di le pedi, fela ka bomadimabe, bontsi jwa bona ba ka nna go ya ka bogolo ka gonne ke batswasetlhabelo sa Ditau, Dinkwe, Diphiri, Diphokojwe le DiNtsu, go neela di le mmalwa fela. Go nna le kelo e e teng ya katse,, mme gantsi o tshwanetse go neela tiro ya gagwe ya bašwa le go bolawa. Le gale mo dikgaolong tse go nang le tshireletso e e siameng kgotsa tse di mmalwa, kgonagalo ya Lengau ya phalolo e siame.

Maitsholo

Mangau a nna ka ditlhopha tsa malapa a a ka nnang pedi go ya go di le thataro, le fa tse dingwe di rata go nna di le nosi ka dinako tse dingwe. Ditlha tsa bogologolo ka yona ke gore e ne e le go fokodiwa thata. Mangau a nyeletse go tswa mo mafelong kontinente ya Aforika ka ntlha ya go fuduswa go ya mafelong a mang a farologaneng. Mangau ke diphologolo tse di ratang go sasanka motshegare. Mme bontsha tlhatlhogo ya ditiro fa letsatsi le wela. Go tlhopha tulo e e kwa godimo tota ya go ikhutsa. A ikaegile ka moriti ka nako ya diura tsa letsatsi mo letsatsi le fisang le ntshang noga mo mosimeng Go bao ba ba seng ba utlwe boikuelo ba Lengau ba tla gakgamala go utlwa e dira dira modumo e kete wa nonyane. Mme gape a bogola, ebile a rora le go dira modumo a jaaka katse ya selegae, ga a rore jaaka batho ba bangwe ba solofela.

Mo di nnang teng

Lengau le rata thata go bula kwa dipoweng jaaka e bontshiwa mo difiliming, mme gape a le magae mo mafelong a omelletseng a ditlhare.

Di fitlhelwa kae.

Seno tota le tse di sireleditsweng di fitlhelwa fela mo Kgalagadi le dikgaolo tsa kwa Porofenseng ya Botlhabatsatsi gammogo le kwa Kapa Bokone. Mangau a fedisitswe ka ngwaga wa 1930s kwa KwaZulu Natal mo porofenseng ya Aforika Borwa. E a go tswa ko Namibia one a ntse e boela gape ko mafelong a polokego a tshwanang le Hluhluwe Umfolozi le Mkuze ka 1965, le Botlhaba gogoletsweng Lake St. Lucia ka 1978.

Dintlha tse di kgatlhisang

Kgosi ya Mangau ga ena mefuta e e mo go yone, mme ke selo sa tlhago mo go lelapa la Lengau, fa ka dinako dingwe bana le tshwanelo e e tshotsweng ka phetogo. Kgosi ya Mangau e bonala mo Kruger National Park le Gauteng Bokone.

Leina la Selatina

Acinonyx jubatus

Dipalopalo tsa botlhokwa

Boima (sesadi): 36 - dikilogerama di le 48
Boima (monna): 39 - dikilogeramo tse 60
Boleele (sesadi): 2,0 m
Boleele (monna): 2,0 m
Popego: dikgwedi di le 3
Nomoro ya bašwa: 1 - 5 cubs
Thobalano go gola: 2
Boketetsalo: 272, g
Tolamo: Carnivora
Lelapa: Felidaerunning lebelo

Tsadiso

Bašwa ba ba belegweng ka dinako tse di farologaneng tsa ngwaga mo mafelong a a farologaneng.

Spoor tlhaloso

Le mororo se mmu fa immobile, leng bogale mo maotong protract le kgato nngwe le nngwe e e tserweng, ka jalo ? Tikologo eno.