Cheetah
Lengau

© Shem Compion

Leina

Lengau [Acinonyx jubatus)

Ponalo

Lengau le tšewa bjalo ka phoofolo ya lebelo go phala kamoka ka dikgala tše kopana. gomme e ka fihlelele go ya dikilometara tše 90 ka iri (55.9 ya dimaele ka iri) ge e kitimiša motšwasehlabelo. Katse ye e bonala e bopame, maoto a matelele, gomme hlogo ya yona ya go ikgetha e bonala e le potoko le ditsebe tše nnyane tša sediko di beilwe mathokong a hlogo. E ka ba dikgato tše ka bago dimetara tše pedi go tšwa sefaneng go fihla ntlhaneng ya mosela, e boima bja dikilograma tše 40 go ya go 60, e bile e dimilimetara tše 800 go ya godimo. E na le mokotlo wa go kobega le seripana sa morago sa go ya fase. Katse ye e bonala ka mebala ye maatla letlalong la yona, le mosela o motelele go lekana le seripana sa botelele bja hlogo le mmele wa yona. Mosela o na le mebala ye kgethegilego.

Dijo

Konokono ya motšwasehlabelo sa Lengau ke podi ya naga ye seripagare go ya go ye nnyane bjalo ka Steenbok le Duiker, Gazelle ya Thomson le Phala, gomme go na le dipolelo tša gore dipoo di a kgobakana mmogo go tsoma ditšwasehlabelo tše kgolo bjalo ka Tholo. Gape di tsoma Ditšhwene, Dinonyana tše sa fofego, Dinonyana tše kgolwane, Mebutla le Dinoko.

Pelegišo

Mangau ga a na nako e e tsepamego ya go tswala, di swana le Dinkwe. Bana ba Lengau ba belegwa morago ga nako ya go duša e ka bago dikgwedi tše tharo. Gantšhi di belega tše pedi ka nako e tee, gomme ka dinako tše dingwe di na le go fihla go tše tshela. Bana ba Lengau ba dula le mmatšona go fihla dingwaga tše pedi, eupša ka bomadimabe, bontšhi bja tšona ga di phele go fihla di ba tše kgolo ka lebaka la go ba batswasetlhabelo ba Ditau, Dinkwe, Diphiri, Diphokobje le Dintsu, go bolela tše mmalwa fela. Ka lebaka la gore katse ye ke ya go fokola, mmatšona gantšhi e swanela go tlogela bana ba yona goba e phele le kgonagalo ya go bolawa. Eupša mo dikgaolong tšeo go nago le tšhireletšo ya maleba goba dibata e le tše mmalwa, kgonagalo ya Lengau ya go phela ke ye botse.

Boiswaro

Mangau a nna ka dihlopha tša malapa a ka bago pedi go ya go tshela, le ge tše dingwe di rata go dula di le noši ka dinako tše dingwe. Phatlalatšo ya yona ya sekgale ke ya go fokotšwa kudu. Mangau a nyeletše go tšwa madulong a tikologo ye kgolo kudu ya kontinente ya Aforika ka lebaka la go tlošwa go išwa ditulong tše dingwe ka mokwga wa se bjale. Mangau ke diphooofolo tše di ratago go sepela mosegare le bošego. Gome e bontšha sehloa sa mešomo ge letšatši le hlaba le ge le wela. E kgetha tulo ye e le go godimo kudu ya go ikhutša, e dula moriting ka nako ya diiri tša letšatši moo le fišago kudu. Go bao ba ba sešo kwa pitšo ya Lengau ba tla makala go kwa e dira modumo wa go swana le wa nonyana. Gomme gape le ge e ka ntšha modumo wa fase wa go ngala, ebile ya bogola le go dira modumo bjalo ka katse ya gae, ga a rore bjalo ka batho ba bangwe ba be ba gopola.

Bodulohlago

Le rata kudu go dula nageng tša bokalo bjaka le bontšhwa mo diswantšhong, gomme gape di gae mo mafelong a omeletšego a dihlašana.

Moo di hwetšwago gona

Sephidi se se sa hwetšwego bonolo gomme se šireleditšwego so hwetšwa fela Kgalagadi le dikgaolo tša kua Porofenseng ya Bohlaba le Mpumalanga, ka mabaka a mangwe e hwetšwa Kapa Bokone. Mangau a tsebisitšwe nageng gape ka dinako tša di 1930 kua KwaZulu Natal porofenseng ya Aforika Borwa. Tša go tšwa Namibia di bile tša tsebišwa mafelong a polokego a swanago le Hluhluwe, Umfolozi le Mkuze ka 1965, le bohlabela mabopong a Noka ya St. Lucia ka 1978.

Dintlha tša go kgahliša

Kgoši Lengau ga se mofuta wa sephidi ka bo ona, gomme ke selo sa tlhago mo lelapeng la Lengau, gomme dinako tše dingwe tše nnyane di belegwa di na mmala wona o. Kgoši Lengau e bonala kudu Phakeng ya setšhaba ya Kruger National le Gauteng Bokone.

Leina la Selatina

Acinonyx jubatus

Dipalopalo tša bohlokwa

Boima (tshadi): dikilograma tše 36-48
Boima (poo): dikilograma tše 39-60
Botelele (tshadi): 2,0 dimetara
Boleele (poo): 2,0 dimetara
Go duša: dikgwedi tše 3
Nomoro ya tše nnyane: 1 - 5 cubs
Nako ya go goela: 2 ya dingwaga
Boima bja pelego: 272 digrama
Tolamo: Carnivora
Lelapa: FelidaeRunning lebelo

Pelegišo

Tše nnyane di belegwa dinako tša go fapana tša ngwaga mo mafelong a fapanego.

Tlhalošo ya mohlala

Le ge e sa gate fase ge e eme, dinala tša yona di a taologa ka motsamao wo mongwe le wo mongwe, gomme e sware fase.