Cheetah

© Shem Compion

Ligama

Cheetah (acinonyx jubatus)

Kubukeka Kwawo

Le Cheetah itsenjwa njengesilwane lesinematubane etindzaweni letimfisha, futsi ngematubane ingafika kumashumi layimfica ema km ngelihora (55.9) nayicosha silwane. Lelikati lichazwa ngekutsi linemtimba lomncane, imilente lemidze, nenhloko leyiyindingilizi netindlebe letincane letiyindingilizi letakhiwe ngekungahlalelani dvutane. Ikala ema metres lamabili kusuka ngase mphumulweni kuyofika ekugcineni kwemsila, bese ima nemass lemashumi lamane kuya kumashumi lasitfupha sema kg, bese kuma kwayo kumakhulu lasiphohlongo ngebudze. Inemgogodla lotjekile nemilente yangemuva iphansi. Lelikati lichazeka kahle sikhumba sayo lesinemacashata lacinile kanye nemsila lomudze lenganhlanye mudze njengebudze benhloko nemtimba wayo. Lomsila unemhlobiso longakavami wemidvwebo leyimigca.

Kudla Kwato

Ema Cheetah atingela kakhulu tilwane letisemkhatsini kuya kuletincane tinyamatane letifaka Steenbok ne Duiker, Thomson’s Gazelle kanye ne Springbok, kepha kuke kwaba khona licembu lema Cheetah lamadvuna lelahlangana lase liyotingela Tingongoni. Aphindze atingele timfene, tinyoni letihla emhlabatsini, emaBustards, Hares kanye nema Porcupines.

Kwakhiwa

Ema Cheetahs akanaso sikhatsi lesabekwa sekuhlanganiswa, futsi kuloko ayafana ne Tingwe. Emazinyane ema cheetah atalwa emva kwetinyanga letintsatfu. Kuvame kutsi kuphume mabili emazinyane, kepha ngenjwayelo kuyekuphume lasitfupha. Emazinyane ahlala nabo make bawo iminyaka lemibili, kodvwa lokubuhlungu, lamanengi awo akakhoni kuphila aze abemadzala ngenca yekutsi adliwa Mabhubesi, Tingwe, Hyenas, Foxes kanye ne ma Eagles, naletinye tilwane. Ngenca yekuba likati lekulula kulihlasela, ema cheetah esifazane avame kushiya lamancane noma abeke imphilo yawo encupheni ngekutsi abulawe. Noma kunjalo etindzaweni letinendlela yekubhaca lekahle noma lenebatingeli labancane, litsemba noma litfuba le cheetah lekuphila likhulu kakhulu.

Kutiphatsa Kwawo

Tihlala ngemindeni leticheme kusuka kutimbili kuya kulasitfupha lanemandla, noma lamanye acolela kuba odvwana ngaletinye tikhatsi. Umlandvo wato wehliswa. Ema Cheetahs anyamalele etindzaweni letinkhulu te mavekati ase Afrika ngenca yemphucuko yebantfu latsatsa emave. Ema cheetahs amcoka ngekuphitsitela emini, ngetintfo letenta nakuphuma lilanga nanoma kushona lilanga. Kukhetsa indzawo lephakeme yekuphumula, tilala ngaphansi kwemtfunti nakushisa ngetikhatsi tasemini. Loyo longazange ake eve icheetah imemeta uyomangala nakangayiva imemetisa kwenyoni. Titsi tenta umsindvo lophansi, tibe nemsindvo welikati lelifuywako, atibhonsi njengekucabanga kwebantfu.

Indzawo Letihlala Kuyo

Acolela kutijwayeta tindzawo letivulekile njengoba tihlale tikhonjiswa kubomabonakudze, kepha titivela tisekhaya uma tise mahlatsini.

Latpho Titfolakala Khona

Letilwane letingatfolakali lula tikhandvwa ekalahari nasetindzaweni letikhashane nebantfu letisesifundzeni se Northern ne Mpumalanga, kanye nase Northern Cape Province. Ema cheetah abebulewe ngemnyaka wa 1930’s esifundzeni seKwaZulu-Natal lese Ningizimu Afrika. Sitoko sase Namibia setfulwa eHluhluwe, Emfolozi nase Mkhize game reserves ngeminyaka ya 1965, nema sentselo lase mphumalanga ye Lichibi le St Lucia ngemnyaka wa 1978.

Emaciniso Lachazako

Inkhosi yema Cheetah ayisio silwane iyodvwana, kepha yinkhosi letsandzekako emndenini wema cheetah, ngaletinye tikhatsi ema cheetah lamancane atalwa nalemibala. Lenkhosi yema cheetah ivama kunakeka eKruger Natioanal Park nase northern Gauteng.

Luhla Lolumcoka

Sisindvo (Sifazane): Emashumi lamatsatfu nesitfupha kuya kumashumi lamane nesiphohlong sema kg
Sisindvo (Silisa): Emashumi lamatsatfu nemfica kuya kumashumi lasitfupha ema kg
Budze (Sifazane): Kubili nge m
Budze (Silisa): Kubili nge m
Sikhatsi lesihlala esiswini: Tinyanga letintsatfu
Inombolo yalabancane: Linye kuya kulasihlanu emazinyane
Sigaba sikukhula: Iminyaka lemibili
Sisindvo sekutalwa: Emakhulu lamabili nemashumi lasikhombisa nakubili ngeli g
Order: Carnivora
Umndeni: Felidae running speed

Kwakhiwa

Lamancane atalwa ngetikhatsi letehlukene emnyakeni etindzaweni letehlukene.

Spoor Description

Noma tingakatsintsi umhlaba umatinganyakati, tingalo tato tiyaphuta kusuka, tisuke tibambe umhlaba.