Cape Ground Squirrel
Borašekokotwe jwa mmu jwa kwa Kapa

© Nigel J Dennis

Leina

Borašekokotwe jwa mmu jwa kwa Kapa [Xerus inauris]

Ponagatso

Borašekokotwe jwa mmu jwa kwa Kapa ke sebatana sa leloko lwa dipeba se se tlwaelegileng mo Aforikaborwa. E tsaya dikgato tse di ka nnang dimilimetara tse 450 ka boleele le boima jo bo ka filthang go1 kg. Dikarolo tse di kwa godimo tse di borokwa bammala ka methalo e Tshweu mo dikarolong tse di kwa mathoko otlhe a mmele. Borokgu jo bo ka kwa tlase jo bo sweu le mogatla o Bontsho e e nang le bosweu kw bofelong, ka sebopego sa setlhogela. E na le letlalo le le bowa jo bo magelejwa. Gantsi ka mariga e na le boa jo bo fetang ka selemo.

Dijo

Segolobogolo ke mofudi wa dimela, le go ja thata medi le digwere tse di epololwang ka dinala tse di leng bogale le meeno a kwa pele. Dijo tse di thata di tlhabiwa ka meno a teng a a bogale jaaka dipeba di dira. Ka gale di ja dimela tse di leng matute. Di ka nna di a ja le mootlhwa fa e le selemo.

Pelegiso

Le fa tse dinamagadi di le itenatse go ka tsala morago ga dikgwedi tse di thataro, go feta ngwaga pele di letlelelwa go tsala. Tse dinamagdi di na matsele a le mabedi mme gantsi di tsala go tswa go tse pedi go ya go tse thataro ka setlha sengwe, tse dinnye di bokete jwa digrama tse di 20. Tse di nnye di tlhaga di le sa apara ebile di le boemongjo bo masisi, tlhokomelo ya tse di nnye e lebega e le tiro ya baagi, ka ntlha ya gore tiro e e kopanelwa ke tse dinamagadi mo setlhopeng.
E tona e le ngwe fela ye e botlhokwa e dirisananang le tse di namagadi tse id busang, e tshwanetse go patiwa ke bašwa ba dingwaga di le pedi tse di fetileng. Phuduso ya tse di nnye go ya kw amafelong mangwe diragala morago ga dingwaga di le pedi. Go fuduswa go no gat se di nnye go etla go tlhamiwa ga ditlhopha tse dintšhwa gammogo le bong jwa tsona.

Mo di nnang kwa teng

Di tshela mo go nang dimela tse di golang ka bokhutswane. Borašekokotwe jwa mmu jwa kwa Kapa e farologana go tswa go motlhaba o o magelejwa, jaaka mebu ya mmopa di le mo mabopong a dinoka le dinoka tse di šeleng.

Di fitlhelwa kae?

Di filthelwa mo Kgalagadi, Foreisetata, Kapa Bokone, Bokone Bophirima le Borwa ba Kapa diporofense go ya kwa Beaufort-West / Graaff-Reinet.

Mo karolong ya dintlha

E tshwana le ka mokgwa le sebopego sa tlhago le kwa borašekokotwe jwa Thaba ya mmu [xerus princeps]. Le mororo di bogisiwa ke balemirui, dipalo tsa tsona kwa Kapa di tlhomame.