Cape Ground Squirrel
Sehlorana sa Kapa sa fase

© Nigel J Dennis

Leina

Sehlorana sa Kapa sa fase (Cape Ground Squirrel) [Xerus inauris]

Sebopego

Sehlorana sa Kapa sa fase ke mohuta wa legotlo ya go tlwaelega mo Afrika Borwa. Di ela di millimeter tše (450) ka botelele gomme e kala khilometere e tee. Mo mmeleng wa godimo go na le mmala wa (cinnamon) le methalo ye mešweu ka thoko mmeleng. Ka tlase ke ye šweu le mosela wa goba le moriri wo montšhi wa go ba le boso. Sefoka sa sona se na le maboya nyana. Sefoka ka marega ke se se telele go fetiša ka lesome.

Dijo

Di tlwaelegile ka go ja mehlare le bjang gantšhi di ja medu le dikgaga le oba mo menong a ka pele. Dijo tša mohuta wo di a tswenya go magotlo ka meno a bogale. Di phela ka go ja mehlare ga e le gona. Ka dinako tše dingwe di nale go tšea mohlwa ka selemo.

Pelego

Le ge tše tshadi di na le bokgoni ba go belega ka dikgwedi tše tshelela, go dumeletšwe fela tše di nalego ngwaga wo tee go belega. Tše tshadi di nale (mammary glands) tše pedi gomme di belega bana ba ba bedi goba ba ba tshelele ngwana wo mongwe le wo mongwe o kala di kereme tše masomepedi (20). Bana ba gona ba ponoka ge ba belegwa. Go hlokomela bana ba gona e bontšha e le tshwanelo ya setšhaba ka ge tiro ye e dirwa ke tse tshadi ka moka.

Ke e tee, e tona fela yeo e dumeletšego go ba molekana wa go rua, e dumelela ke e tshadi ye e etelago pele., bao ba feletšago ke bana ba bona ba goba le megwaga ye mebedi. Phatlalatšo ya tšona go di loloni kua mafelong a gauswi e direga fela morago ga megwaga ye mebedi. Se se dira gore go kgonege go hloma dihlopa tšago ela tšine.

Lefelo

Lefelo la go arogila la go ba le mebjang mo Dihlorana tsa kapa tsa fase di tšwago go na le mohlaba wo makgwakgwa le o thata le kua go nalego letsoba le boleta le molapo.

Moo di hwetšwago gona

Di phatlaladitšwe mafelong a go swana le Kalahari, Free State, Northern Cape, North West le Southern Cape le go ya Beaufort-West/Graaff-Reinet.

Lenane dintlha

Di a swana ka mafelo le dibopego tša mmele go Sehlorana sa fase sa thabeng [Xerus princeps]. Le ge ba balemi b aba tlaišwago ba Sehlorana sa kapa sa fase ba tile.