Cape Ground Squirrel
i-Cape Ground Squirrel

© Nigel J Dennis

Ibizo

i-Cape Ground Squirrel [Xerus inauris]

Ukwakheka Kwayo

I-Cape Ground Squirrel mhlobo wesilwanyana esincani esinamazinywana wangaphambili abukhali afana newekhondlwana, zihlala zikhona eSewula Afrika. Zimamilimitha ama-450 mm ngobude begodu ubudisi bazo bufika kukhilogremu eli-1. Iingcenye zangaphezulu zinombala wesinamoni bese zibe nemitletlana emhlophe kungaba ngemaqadi emzimbeni. Iindawo ezingaphasi nomsilazo ongubhutjhula ofana netjhoba unombala onzima, neenhluthu ezineempente ezimhlophe. Isikhumba saso sirhrofu sibe noboyana obuncani ngaphasi. Isikhumba saso ebusika siba side kunaleso sehlobo.

Ukudla Ekuthandako

Azidlela utjani kwaphela, begodu adle nemirabhu namatjhwaba eziwakha ngamazophazo nangamazinyo wangaphambili. ukudlo okuqinilekokhu akuhlafuna ngamazinywawo abukhali wangaphambili. Ngaso soke isikhathi zizidlela iintjalo ezikhona ezinamanzana. Esikhathini esinengi ehlobo zizidlela amadiye, okuziintethe ezikulu.

Ukukhulisa

Nalokha ezisikazi zithoma ukukhiqiza abentwabazo lokha nazineenyanga ezisithandathu, ngilezo ezinomnyaka wobudala oweqa kowodwa ezivunyelwa ukobana zikhulise. Ezisikazi zinamapara amabili wamaglendi weemunyisi begodu esikhathini esinengi zibeletha abantwana ababili ukuya kwabasithandathu umndeni ngamunye, umntwana ngamunye unobudisi obumagremu ama-20. Abantwana baba bhunubhubhunu lokha nababelethwako. Ukutlhogomela abantwana kuqaleka kumsebenzi womphakathi, ngombana umsebenzi lo wabiwa hlangana nama-squirrel ahlukahlukeneko kileyondawo.
Ngileso esiduna esidala kwaphela esibekezelelwe linengi lalezo eziduna esivunyelwa bona kukhuliswe naso abentwana, esikhathini esinengi sikhamba nabantwana baso eminyakeni emibili edlulileko.Ukusiwa kwabantwana endaweni eseduze yokuhlala kwenziwa kwaphela ngemva kweminyaka emibili. Iphetheni yokubahlalisa le ivumela ukubunjwa kweenqhema ezitja begodu kwenza ngcono ukukhambisana kweenthako zefuzo emizimbeni.

Indawo Yokuhlala

Ahlala endaweni ethabaleleko enamatjhwaba notjani. Lapha ama-Cape Ground Squirrels atholakala khona ihlabathi yakhona iya ngokuya ihluke kube naleyo eyisanta erhrofu ukuya kileyo eqinileko, ihlabathi yebumba elifeni kanye naleyo umlambo ogeleza kiyo.

Lapha Zihlala Khona

Zikhona kizo zoke iindawo e-Kalahari, e-Free State, e-Northern Cape, e-North West nakumaPhrovinsi we-Southern Cape Provinces ukutjhinga tjhubeliya lesiyingi sabo-Beaufort-West/Graaff-Reinet district.

Amanothi

Ngemikghwa kanye nangokuqaleka kwazo zifana nalezo ezibizwa ngokuthiwa ma-Mountain Ground Squirrel [Xerus princeps]. Nalokha zitlhoriswa balimi inani lawo ama-Cape Ground Squirrel lisesenjalo.