Large-Spotted Genet

© Nigel Dennis

Lebitso

Cape genet, large-spotted genet [Genetta tigrina]

Tjhebahalo

E bolelele ba dimitara tse 210 empa ena le maoto a makgutshwane mmele wa yona o boleleleba dimitara tse 460, boima ke ba tsona ke dikilogramo tse 1.6. mohatla wa yona o nonne, o motsho le bosweu, e bolelele ba dimilimitara tse 400. Manala a yona a makgutshwane a nyamela ebile a kgona ho itshwarelletsa ebang e palamela.
Mela ya matheba a yona a rusitse, mme ena le mela e metsho karolo e ka hodimo e sootho mpa e tshweu ena le dipetjhe tse tshweu ho potoloha molomo, nko le ka tlasa mahlo. E kgolo e ka o ferekanya le e nyane, phapang e kgolo ke mohatla o qopeditsweng ka bosweung papisong le e qopeditsweng ka botsho wa e kgolo. Phapang e nngwe ke matheba a matsho a e nyane a nang le mmala o rusitseng borareng.

Dijo

Eja ditweba, dikokonyana, dinonyana, dinoha le dihahabi, dibuko dikgo le noha tsona ke dijo tse nyane haholo bakeng sa yona. Eja le ditholwana.

Tswalo

Hangata di tswala hlabula. Tse kgolo di tswala madinyane a mararo ka mora boimana ba matsatsi a 70, tse nyane di dula le bo mma tsona ka hare ho sehlaha se etseditsweng tlasa lefatshe mme di dula hofihlela di ikemela.

Boitshwaro

Di rata bo mong, mme di ba ka dihlopha nakong eo di etsang thobalano. Di rata moruo motala le metsi, haholo meruemetala e kwahetsweng, dimela tse teteyaneng bakeng sa tshireletso mme metsi a bohlokwa haholo bakeng sa bodulo ba tsona.

Moo di fumanehang

Di large-spotted genet di abehile Afrika Bokwa ho tlowa borwa ho ya mabopong a noka KwaZulu-Natal, profenseng ya Leboya le ho fetela dinaheng tsa boahisana.

Dintlha tsa tshimo

Dijo tsa yona di ya fapana, e tsebahala ka ho ja jwang bo e thusang ho hlatsa nakong ya boimana hore e ntshe tshwaetso e teng.