Large-Spotted Genet

© Nigel Dennis

Leina

Large-spotted or Cape Genet [Genetta tigrina]

Ponalo

The large-spotted genet e na le magtla a go ba le botelele ba go lekana le dimillimetere tše 210, e fela mohuta wo o na le maoto a a makopana. Mmele wa yona o motelele o na le botelele ba go lekana le dimillimetere tše 460 le mmase wa dikhilometere tše 1.6. Mosela wa yona o mokoto wa mmala wo montsho le bošweu le bosetlha o na le botelele ba go lekana le dimillimetere tše 400. Manala a makopane a kgona go phuthega ha nnyane le go thuša go. The black rings di kgokaganya ka methalotheto mo molaleng. Mpa ke e šweu.
Di na le marothontho a mantsho molomong, nkong le tlase matlho. The Large-Spotted Genet di gakantšhiwa le Spotted Genet tše nnyane, phapano ye kgolo gare ga tšona ke mosela wa go ba le bošweu gomme ye ngwe e nale mosela wa go ba le bontsho. Phapano ye ngwe ke marothontho a maso go spotted genet ye nnyane e bile ga a na bosetlha.

Dijo

E rata go ja di mamane le tše nnyane bjalo ka dikhukhwane kudu mola dinyonyane, donoga le e di j aka nako ye ngwe. Invertebrates di ja dijo tše nnyane e bile ka nako ye ngwe dija dienywa

Pelego

Gantšhi pelego e direga ka dikgwedi tše borutho. The large-spotted genet e belega ban aba raro morago ga nako ya go gola ya matšatši a ma masomeselela. Go batšha go kare ban aba šala ba dutše gare ga digola tše di direlwego fase go fihlela di gola.

Boitshwaro

Mohuta wo bodutu di hlakana ka sehlopha ka nako ya go rua fela. Di rata mefelo a go ba le mehlare le meetsi, gigolo sethokgwa le mafelo a tswalegilego. Galogo di nyaka mehlare ye kikitlanego ya mošaša le meetsi ka gauswi.

Moo Di Hwetšago Gona

The large-spotted genet di phaladitšwe mo Afrika Borwa go tloga southern and eastern coast, KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Northern Province le go fihla dinageng tša kgauswi.

Lenane Dintlha

Dijo tša ka mehla di a fapana gomme ditsebega ka go ja bjang k age di thuša ka maleng gore di se hlatše le go ntšha ditšhila.