Large-Spotted Genet

© Nigel Dennis

Ligama

Large-spotted noma Cape Genet [Genetta tigrina]

Kutiveta Kwayo

Le large-spotted genet inemahlombe langu 220mm ngebudze, kepha lesilwane sinemilente lemifisha. Lesilwane semtimba lolulekile sina 460 mm ngebudze bese sine mass lengu 1.6 kg. Lomsila lomudze wayo logcwele, lomnyama nalokumhloshana lokunetindingilizi letimtfubi ungu 400m. Tingalo timfisha, ngaletinye tikhatsi tiyaphuma tiphindze tibuyiseleke futsi tikahle ekucanceni. Akukavami kutsi tihlangane naletinye letiphose tifane nato. Emalayini emacabhacabha langetwe ngemabala lamnyama latindingilizi lavale tindzawo letingetulu letinsundvu.
Letindingilizi letimnyama letenta lilayini ngase ntsanyeni. Lesisu simuhloshana. Tinemabala lamhloshana emlonyeni, imphumulo nangephansi kwemehlo. Le large-spotted genet ingasangana ngale small-spotted genet, umehluko longuwona ngulomsila lonalokumhlophe egcineni nawulinganiswa nalowe large-spotted lonalokumnyama egcineni. Lomunye umehluko ngulamabala lamnyama laku small spotted genet lete umkhatsi locinile.

Kudla Kwayo

Kudla kwayo kufaka emagundvwane naletinye tilwane letincane letifaka tilwanyana, tinyoni, tinyoka netilwane letihlala ngaphandle kwemhlaba nase mantini njengeticoco. Ema invertebrates enta kudla kwawo kube kuncane. Aphindze adle titselo.

Kwakhiwa/Kwentiwa

Kuhlanganiswa kuvame kwenteka ngetinyanga tekushisa. Le large-spotted genet ivama kutala bantfwana labatsatfu emuva kwekumitsa emalanga lamashumi lasikhombisa. Lokukhombako kutsi lamancane asala etilulwini, letentiwe emhlabatsini, aze alunyulwe.

Kutiphatsa Kwayo

Tilwane letitsandza kuhlala todvwa, tivela ngemacembu nakusikhatsi sekuhlangana. Tindzawo letinetihlahla nemanti ngutona tincono, ikakhulu emahlatsi netihlahla letivalekile. Letinye titjalo letimnyama letisetjentiselwa kuhlala naletidvute nemanti.

Lapho Itfolwa Khona

Le large-spotted genet icitseke la Ningizimu Afrika kusuka elugwini lwe ningizimu nase Mpumalanga, KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Sifundza sase Nyakatfo phindze ikhona nasemaveni akubomakhelwane.

Luhla Lolubhaliwe

Kudla kwayo kuhlukene futsi tatiwa tidla tjani lobusita ngekugayeka futsi kucindzetela kuhlanta kususa bubi letingahle tikudle.