Large-Spotted Genet
Ingwana Siyalo

© Nigel Dennis

Igama

Ingwana siyalo (ipaka yokamango), Cape Genet [Genetta tigrina]

Ukwakheka Nokuvela Kwayo

Ipaka ekulu yamabalabala le inesilinganiso sobude obuphakame ngamamilimitha amakhulu amabili nesumi (210 mm), kodwana imhlobo wesilwani oneenyawo ezifitjhani. Umzinjanayo omude ungaba nesilinganiso sobude obungaba mamilimitha amakhulu amane namasumi asithandathu (460 mm), kanye nesilinganiso sobudisi obungaba yikhilogremu yinye nesithandathu (1.6 Kg). Inomsila omude, odege, wemibala ekhamba ibenemida efaka hlangana onzima, omhlotjhazana okumlotha, wona unesilinganiso sobude obungaba mamilimithara amakhulu amane (400 mm).
Ineenzipho ezifitjhani, begodu akusilula ukuzibona lapho zidlule khona, izisebenzisa khulu nayikhwela imithi. Akwazalakali kuhle bona ngisiphi iskhathi sokulungela ukujarha. Imida yemibala erusileko iqarhwe ngamacatjhaza anzima, avale umbala ozotho nofana othanda ukuba sarilana osemahlangothi aphezulu womzimbayo. Amathumbu wayo anombala omhlophe. Zinamacatjhaza amhlophe emlonyeni, entanyeni kanye nemehlweni.
Ipaka ekulu yamabalaba (Large-Spotted Genet) le ivamise ukungahlukaniseki lula naleyo engencani kunayo yomhlobo (Small-Spotted Genet), kodwana umehluo omkhulu ngewokuthi encani ngenomsila omhlophe encenyeni yesiphetho sayo kuthi le ekulu ibe nomsila onzima encenyeni yesiphetho sayo. Omunye umehluko ngewokuba namacatjhana anzina angakaqarhwa emhlobeni waleyo encani.

Ukudla/Idayethi

Ukudla kwayo okunengi kufaka hlangana iinlwanyana ezincani zomhlobo omunyisako, amakhondlo, abogubudu, kuthi umhlobo wesibili wokudla ufake hlangana iinyoni, iinyoka, iinrhwarhwa kanye neembhadwa. Iinlwanyana ezifana neeswebu, abofezela ibadla ngakanye, begodu isuka idle neenthelo nazikhona.

Ukuzala Nokukhulisa

Zivamise ukuzala khulu ngesikhathi seenyanga ezifuthumeleko. Umhlobo lo wepaka uvamise ukuzala abokatswana ababalelwa kabathathu ngesikhathi esisodwa, ngemva kwesikhathi sekambiso yokumitha esimalanga amasumi alikhomba (70 days). Abokatswanaba bahlala esikhundleni esenziwe phezu kwehlabathi kufikela lapho bangasamunyi kwaphela.

Ukuziphatha

Umhlobo lo wesilwani uthanda ukukhamba ngamunye, kodwana zibonakala ziimbalwa ngesikhath zokujarha. Zizwana nokuhlala eendaweni ezinamanzi, emahlathini agcwele iingodo begodu aminyeneko. Iindawo ezinemitjhana eminengi eminyeneko kanye neduze namanzi kuyindawo lapho ziphila ipilwazo lula.

Lapho Zitholakala Khona

Enarheni yeSewula Afrika iimpakezi zisabalele ukusuka eSewula kanye nePumalanga yelwandle, esiFundeni saKwaZulul-Natal, eMpumalanga, eTlhagwini Kapa ukuya eendaweni zamaphethelo.

Ibuthelelolwazi Ngomango Wazo

Zaziwa khulu ngokuthi zidle utjani ukwenzela bona zikghone ukutjisa kanye nokugabha itjhefu ekungenzeka bona ziyiginyile.